Acords i representació sindical

Darrera actualització: 13/3/2018 13:06 h.
En aquest apartat trobareu la informació per poder consultar el conveni col·lectiu, els pactes i acords que han estat subscrits a la Mesa de Negociació de Matèries Comunes (en endavant Mnmc) en relació a les condicions de treball dels empleats de l'Organisme, així com la composició dels òrgans de representació sindical vigents.

Des d'aquesta pàgina podeu accedir als documents.

DATA TIPUS

CONTINGUT

12/02/2018

DOC
 

Acord de la Mnmc de data 12 de febrer de 2018 sobre el calendari laboral i el còmput d'hores anuals de treball efectiu a realitzar l'any 2018.
08/03/2017 DOC Acord de la Mnmc de data 8 de març de 2017 sobre el calendari laboral i el còmput d'hores anuals de treball efectiu a realitzar l'any 2017.
05/02/2017 DOC Decret de la Gerència de l'Organisme de data 5 de febrer de 2017 que aprova la realització d'una prova pilot de flexibilitat horària de la jornada de treball per al personal de l'Organisme.
26/01/2017 DOC Acord de la Mnmc amb la secció sindical d'UGT de data 26 de gener de 2017 sobre l'Oferta Formativa 2017
06/10/2016 DOC Acord de la Mnmc de data 6 d'octubre de 2016 sobre el factor d'assiduïtat resultant de l'equiparació acordada en sessió de la Mnmc de 27 de febrer de 2015.
06/10/2016 DOC

Acord de la Mnmc de data 6 d'octubre de 2016 sobre millores socials del Pla d'Estabilitat ( prestacions, ajuts, bestretes,..) resultant de l'equiparació acordada en sessió de la Mnmc de 27 de febrer de 2015.

26/02/2016 DOC Acord de la Mnmc de data 26 de febrer de 2016 sobre les millores en la prestació econòmica per IT i la introducció d'un nou supòsit d'excepció, l'establiment del permís retribuït per empleades gestants, la flexibilitat horària en cas de fills menors, calendari laboral per a 2016 i determinació del règim de millores socials resultant de l'equiparació acordada en sessió de la Mnmc de 27 de febrer de 2015.
03/12/2015 DOC Acord de la Mnmc de data 3 de desembre de 2015 sobre els dies de vacances addicionals per antiguitat.
23/10/2015 DOC Acord de la Mnmc de data 23 d'octubre de 2015 sobre l'abonament de la paga extraordinària 2012 i el permís d'assumptes particulars per antiguitat.
27/02/2015 DOC

Acord de la Mnmc de data 27 de febrer de 2015 pel qual s'aprova la pròrroga de dos anys de l'Acord i del Conveni Col·lectiu i es modifiquen, es deroguen i es substitueixen un seguit d'articles dels susdits textos.

10/10/2014 DOC

Decret de Presidència de l'Organisme de data 10 d'octubre de 2014 que aprova les especificacions tècniques reguladores sobre l'atorgament d'ajuts per estudis i altres finalitats educatives destinats al personal de l'Organisme.

31/10/2014 DOC Decret de Presidència de l'Organisme de data 31 d'octubre de 2014 que aprova les bases reguladores dels processos de reclassificació dels nivells retributius derivat de la carrera de grau o professional del personal de l'Organisme.
25/04/2013 DOC Dictàmen del Consell Directiu de l'Organisme de data 25 d'abril de 2013 aprovant els criteris de fixació de la retribució complementària en concepte de productivitat d'aplicació a la meritada a partir de l'any 2012.
28/02/2013 DOC Acord de la Mnmc de data 28 de febrer de 2013 pel qual es modifica el règim de bestretes, es regulen els dies d'absència per indisposició, s'amplien el supòsits de dispensa de reducció de retibucions en situació IT i s'estableix un pla d'estabilitat per al personal no fix de l'Organisme.
21/01/2013 DOC Acord de la Mnmc de data 21 de gener de 2013 sobre modificacions en la jornada general i els horaris de treball, en les mesures relacionades amb vacances, permisos i millores socials.
18/01/2013 DOC

Acord de la Mnmc de data 18 de gener de 2013 d'adhesió a l'apartat segon de l'Acord de la Mgnmc de la Diputació de Barcelona de 17 de desembre de 2012, sobre la realització de la jornada de treball

25/10/2012 DOC

Dictamen pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 d'octubre de 2012 aprovant els horaris del personal de l'Organisme derivats de la Llei de Pressupostos generals de l'Estat per l'any 2012, d'acord amb la jornada ordinària de 37 hores i 30 minuts setmanals, definint les jornades de treball, fixant els criteris del règim d'ampliació i altres mesures addicionals de flexibililitat.

10/10/2012 DOC Acord de la Mnmc de data 10 d'octubre de 2012 relatiu a la millora retributiva en situació d'incapacitat temporal del personal de l'Organisme.
20/05/2008 DOC Acord de la Mnmc de data 20 de maig de 2008 pel qual s'aprova la pròrroga fins el 31 de desembre de 2012 del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Organisme i altres millores socials ( actualització de l'ajut menjador, compensació festius coincidents en dissabte de 2008, dies de permís per antiguitat, processos de reordenació i promoció interna, entre d'altres.).
02/05/2005 DOC Publicació en el DOGC de data 2 de maig de 2005 de l'Acord de data 30 de setembre de 2004 de Pròrroga del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Organisme, fins el 31 de desembre de 2008.
18/04/2005 DOC Acord de la Mnmc de data 18 d'abril de 2005 pel qual s'aprova la pròrroga fins el 31 de desembre de 2012 de l'Acord del personal funcionari de l'Organisme i s'acorda la modificació del Pla d'ocupació 2005-2008, instrumental·litzant un Pla d'estabilització del personal intern, així com altres mesures socials.
30/09/2004 DOC Publicació en el DOGC, de data 10 de març de 2005, de l'Acord de data 30 de setembre de 2004 de Pròrroga del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Organisme, fins el 31 de desembre de 2008.
02/04/2004 DOC Acord de la Mnmc de data 2 d'abril de 2004 pel qual es pròrroga l'Acord de funcionaris  de l'Organisme, fins el 31 de desembre de 2008 i s'aprova i s'instrumentalitza el Pla d'Ocupació.
19/06/2001 DOC Publicació en el DOGC de data 19 de juny de 2001 de la pròrroga de l'Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l'Organisme, subscrit en data 30 de novembre de 2000, fins el 31 de desembre de 2004, pel qual es modifiquen i incorporen noves disposicions, recollides en Annex, relatives als torns de vancances, carrera professional, quilometratge i dietes, entre d'altres.
13/09/2001 DOC Publicació en el DOGC de data 13 de setembre de 2001 del text de la pròrroga del Conveni Col·lectiu regulador de les condicions de treball del personal laboral de l'Organisme, subscrit en data 30 de novembre de 2000, fins el 31 de desembre de 2004, pel qual es modifiquen i incorporen noves disposicions, recollides en Annex, relatives als torns de vancances, estructura professional, quilometratge i dietes, entre d'altres.
10/01/1997 DOC

Publicació en el DOGC de data 10 de gener de 1997 de l'Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l'Organisme, presentat per les parts negociadores en data 17 de setembre de 1996, amb vigència fins el 31 de desembre de 1999.

11/12/1996 DOC

Publicació en el DOGC de data 11 de desembre de 1996 del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Organisme, presentat per les parts negociadores en data 1 d'octubre de 1996, amb vigència fins el 31 de desembre de 1999.

La Junta de Personal és l'òrgan de representació del personal funcionari de l'Organisme, i els delegats de personal ( representants dels treballadors) ho són pel seu personal laboral, els quals tenen com a funció primordial la vigilància del compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball dels empleats.

Els representants sindicals del personal funcionari i laboral de l'Organisme resultants dels processos electorals de data 12 de maig de 2016, respectivament, són els següents:

1. JUNTA DE PERSONAL

SINDICAT REPRESENTANTS
CCOO 14
UGT 3

2. DELEGATS PERSONAL LABORAL

SINDICAT REPRESENTANTS
CCOO 3

Són 5 els Delegats de Prevenció que integren el Comitè de Seguretat i Salut, i han estat escollits per i entre els representants sindicals de l'Organisme, tots ells pertanyen a CCOO.