normes

Darrera actualització: 11/10/2023 - 19:51
En aquest apartat trobareu les principals normes que regulen l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Com ja s'ha dit en l'apartat corresponent a la presentació, l’Organisme de Gestió Tributària (en anagrama ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar... més.

Darrera actualització: 18/11/2022 - 13:39
En aquest apartat trobareu la normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

Normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic.

Llei general tributària Enllaç Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals

Enllaç RDLEG 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el... més.
Darrera actualització: 25/06/2019 - 09:17
En aquest apartat trobareu, durant el període legalment establert, les disposicions que s'estan tramitant.

Actualment no hi ha cap procediment en curs.