inspecció

Darrera actualització: 06/05/2016 - 09:45
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2015 aprovada per la Junta de Govern en data 10 de març de 2016.

En relació amb el Quadre de delegacions, durant l’any 2015 l’ORGT ha dut a terme la gestió integral de l’IAE (gestió censal i tributària) de 295 municipis. La gestió censal es porta a terme... més.

Darrera actualització: 18/11/2015 - 09:56
En aquest apartat trobareu el nombre d'expedients de verificació i comprovació limitada (per conceptes), el nombre d'actes d'inspecció i el nombre de sancions derivades del control tributari.

Els procediments de verificació de dades i de comprovació limitada són procediments de gestió tributària que estan regulats al Títol III, capítol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Els procediment d'inspecció tributària està regulat a Títol III, capítol IV de... més.

Darrera actualització: 16/11/2015 - 08:49