inspecció

Darrera actualització: 11/04/2024 - 10:55
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2023 aprovada per la Junta de Govern en data 22 de febrer de 2024.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró... més.

Darrera actualització: 22/01/2020 - 09:25
En aquest apartat trobareu el nombre d'expedients de verificació i comprovació limitada (per conceptes), el nombre d'actes d'inspecció i el nombre de sancions derivades del control tributari.

Els procediments de verificació de dades i de comprovació limitada són procediments de gestió tributària que estan regulats al Títol III, capítol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Els procediment d'inspecció tributària està regulat a Títol III, capítol IV de... més.

Darrera actualització: 16/11/2015 - 08:49