inspecció

Darrera actualització: 04/03/2022 - 14:55
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2021 aprovada per la Junta de Govern en data 3 de març de 2022.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró i... més.

Darrera actualització: 22/01/2020 - 09:25
En aquest apartat trobareu el nombre d'expedients de verificació i comprovació limitada (per conceptes), el nombre d'actes d'inspecció i el nombre de sancions derivades del control tributari.

Els procediments de verificació de dades i de comprovació limitada són procediments de gestió tributària que estan regulats al Títol III, capítol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Els procediment d'inspecció tributària està regulat a Títol III, capítol IV de... més.

Darrera actualització: 16/11/2015 - 08:49