diputats

Darrera actualització: 10/10/2023 - 11:17
En aquest apartat trobareu la informació sobre els béns i altres activitats dels diputats i diputades de la Diputació de Barcelona que conformen els òrgans de govern de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

La competència per dictar resolucions en matèria de declaració de bens i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu de l’ORGT correspon a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa per a consultar les resolucions dictades sobre aquesta assumpte s’ha d’acudir a l’... més.

Darrera actualització: 10/10/2023 - 11:11

L'ORGT no abona cap retribució ni assistència als diputats ni a les diputades membres de la Junta de Govern i Consell Directiu atès que tots ells i totes elles són diputats i diputades de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, perceben les seves retribucions d'aquesta Corporació. Les... més.

Darrera actualització: 10/10/2023 - 10:54
Diputats/des que conformen els òrgans de govern de l'ORGT: la Junta de Govern i el Consell Directiu

La Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l'alta orientació i fixació de les grans línies d’actuació d’aquest Organisme, i està composada per la Presidència de l’ORGT i  set vocals, que han... més.