Declaracions de béns i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i personal directiu

Darrera actualització: 27/2/2020 08:47 h.
En aquest apartat trobareu la informació sobre els béns i altres activitats dels diputats i diputades de la Diputació de Barcelona que conformen els òrgans de govern de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

La competència per dictar resolucions en matèria de declaració de bens i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu de l’ORGT correspon a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa per a consultar les resolucions dictades sobre aquesta assumpte s’ha d’acudir a l’apartat corresponent del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona.

Per efectuar la consulta cal saber que, actualment, els diputats/des de la Diputació de Barcelona que formen dels òrgans col·legiats de l’ORGT són:

President

  • Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella

Vocals

  • Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
  • Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma
  • Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
  • Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
  • Il·lm. Sr. Rafael Duarte Molina
  • Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
  • Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

Per la seva banda, el personal directiu professional que presta serveis en l’ORGT està conformat pels funcionaris següents:

  • Senyora  Llum Rodríguez Rodríguez, Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària.