patrimoni

Darrera actualització: 09/03/2020 - 09:18
En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona exclosa de l’àmbit d’aplicació, Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, de 8 de noviembre.

Aquesta informació consisteix bàsicament en contractes d’arrendament de locals per ser destinats a oficines de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic dels municipis de la demarcació de Barcelona que han delegat aquesta funció.  

 

Darrera actualització: 27/02/2020 - 08:47
En aquest apartat trobareu la informació sobre els béns i altres activitats dels diputats i diputades de la Diputació de Barcelona que conformen els òrgans de govern de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

La competència per dictar resolucions en matèria de declaració de bens i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu de l’ORGT correspon a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa per a consultar les resolucions dictades sobre aquesta assumpte s’ha d’acudir a l’... més.