Contractes patrimonials i altres

Darrera actualització: 13/10/2016 08:39 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona exclosa de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, que s’hagi dut a terme a partir de l’1 de gener de 2016.

Aquesta informació consisteix bàsicament en contractes d’arrendament de locals per ser destinats a oficines de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic dels municipis de la demarcació de Barcelona que han delegat aquesta funció.  

  • Licitació de contractes privats d’arrendament tramitats per procediment obert amb concurs públic:

Arrendament d’un local destinat a oficina de gestió tributària al municipi de Tordera