arrendaments

Darrera actualització: 09/03/2020 - 09:18
En aquest apartat trobareu informació relativa a la contractació administrativa i privada de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona exclosa de l’àmbit d’aplicació, Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, de 8 de noviembre.

Aquesta informació consisteix bàsicament en contractes d’arrendament de locals per ser destinats a oficines de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic dels municipis de la demarcació de Barcelona que han delegat aquesta funció.