comptabilitat

Darrera actualització: 05/03/2024 - 16:39
En aquest apartat trobareu els balanços i comptes de resultats econòmic-patrimonials dels darrers exercicis

Els comptes anuals de l'Organisme de Gestió Tributària estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.

S'afegeixen els comptes més significatius de l'Organisme.

Resultat econòmic 2015 xlsx Compte del resultat econòmic-patrimonial 2015 Balanç 2015 docx Balanç de... més.
Darrera actualització: 16/02/2024 - 18:27
En aquest apartat trobareu els pressupostos inicials per capítol dels darrers exercicis.

Conté els crèdits de despeses i previsions d'ingressos a executar durant els corresponents exercicis. Aquest pressupost està integrat en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona .

Pressupost 2024 pdf Pressupost inicial 2024 Pressupost 2023 pdf Pressupost inicial 2023 Pressupost... més.
Darrera actualització: 16/02/2024 - 18:25
En aquest apartat trobareu la liquidació del pressupost dels darrers exercicis amb el Resultat pressupostari ajustat i el Romanent de Tresoreria

La liquidació del pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària s'aprova pel president de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la corporació feu clic en aquest enllaç

Liquidació de... més.
Darrera actualització: 05/03/2020 - 13:42
En aquest apartat trobareu la relació de bens immobles destinats per l'Organisme de Gestió Tributaria, com oficines de gestió i recaptació.

Relació de bens immobles utilitzats per l'Organisme de Gestió Tributària per a l'exercici de les funcions encomanades pels municipis de la província de Barcelona. Aquesta relació compren tan els immobles propietat de l'Organisme, com els arrendats, com els que te autoritzat l’ús d'un... més.

Darrera actualització: 03/03/2020 - 14:41
En aquest apartat trobareu l'inventari de béns i drets de l'Organisme de Gestió Tributària

En aquest apartat s'ha inclòs l'inventari de béns i drets de l'Organisme de Gestió Tributària per epígrafs dels darrers exercicis, incloent un annex en el que figura la relació de béns mobles inventariats en cada una de les seves oficines, distribuïdes per la província de Barcelona.

... més.