gestió

Darrera actualització: 26/11/2019 - 14:44
En aquest apartat, trobareu la relació de municipis que han delegat la gestió i recaptació de diferents ingresos, tant tributaris com no tributaris, en la Diputació de Barcelona

Municipis i altres ens que han delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de Gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.

Delegacions gestió XLS Relació de municipis que han delegat impostos i multes Delegació taxes XLS Resum... més.
Darrera actualització: 15/10/2019 - 14:05

La condició de personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) recau en els càrrecs que ocupen la seva Gerència, la Direcció de Gestió Tributària i la Secretaria de Gestió Tributària (article 48 del Reglament orgànic de la... més.

Darrera actualització: 06/05/2016 - 09:45
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2015 aprovada per la Junta de Govern en data 10 de març de 2016.

En relació amb el Quadre de delegacions, durant l’any 2015 l’ORGT ha dut a terme la gestió integral de l’IAE (gestió censal i tributària) de 295 municipis. La gestió censal es porta a terme... més.

Darrera actualització: 30/11/2015 - 14:37
En aquest apartat trobareu les funciones i competències de l'ORGT, així com l'operativa en què els ajuntaments i altres administracions públiques deleguen o encarreguen l'exercici de les seves competències a aquest Organisme.

Les funcions bàsiques de l’Organisme de Gestió Tributària són les següents:

L’exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs, multes de trànsit i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i... més.