gestió

Darrera actualització: 23/05/2024 - 09:10
En aquest apartat, trobareu la relació de municipis que han delegat la gestió i recaptació de diferents ingresos, tant tributaris com no tributaris, en la Diputació de Barcelona

Municipis i altres ens que han delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de Gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.

Delegacions Ajuntaments XLS Relació de municipis Delegacions altres Ens XLS Relació d'altres Ens

... més.
Darrera actualització: 11/04/2024 - 10:55
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2023 aprovada per la Junta de Govern en data 22 de febrer de 2024.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró... més.

Darrera actualització: 10/10/2023 - 11:02

La condició de personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) recau en el càrrec que ocupa la seva Gerència (article 48 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de 15.05.2015).

... més.
Darrera actualització: 06/03/2023 - 18:50
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2022 aprovada per la Junta de Govern en data 20 de febrer de 2023.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró... més.

Darrera actualització: 27/02/2020 - 08:59
En aquest apartat trobareu les funciones i competències de l'ORGT, així com l'operativa en què els ajuntaments i altres administracions públiques deleguen o encarreguen l'exercici de les seves competències a aquest Organisme.

Les funcions bàsiques de l’Organisme de Gestió Tributària són les següents:

L’exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs, multes de trànsit i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i... més.