gestió

Darrera actualització: 10/02/2020 - 13:52
En aquest apartat, trobareu la relació de municipis que han delegat la gestió i recaptació de diferents ingresos, tant tributaris com no tributaris, en la Diputació de Barcelona

Municipis i altres ens que han delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de Gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.

Delegacions Ajuntaments XLS Relació de municipis Delegacions altres Ens XLS Relació d'altres Ens

... més.
Darrera actualització: 10/02/2020 - 09:50
En aquest apartat trobareu un resum d'actuacions per municipi

S'adjunten les dades de la memòria 2018 aprovada per la Junta de Govern en data 3 de maig de 2019.

En relació amb la Gestió recaptatòria cal dir que els imports consignats, pel que fa a l’IAE, inclouen el recàrrec provincial corresponent i el padró i liquidacions del municipi de Mataró i... més.

Darrera actualització: 15/10/2019 - 14:05

La condició de personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) recau en els càrrecs que ocupen la seva Gerència, la Direcció de Gestió Tributària i la Secretaria de Gestió Tributària (article 48 del Reglament orgànic de la... més.

Darrera actualització: 30/11/2015 - 14:37
En aquest apartat trobareu les funciones i competències de l'ORGT, així com l'operativa en què els ajuntaments i altres administracions públiques deleguen o encarreguen l'exercici de les seves competències a aquest Organisme.

Les funcions bàsiques de l’Organisme de Gestió Tributària són les següents:

L’exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs, multes de trànsit i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i... més.