Personal directiu professional

Darrera actualització: 6/4/2022 12:15 h.

La condició de personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) recau en el càrrec que ocupa la seva Gerència (article 48 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de 15.05.2015).

La Gerència és l’òrgan d’administració encarregat de la gestió econòmica-administrativa de l’ORGT, amb les funcions descrites a l’article 18 dels seus Estatuts. 

La Gerència de l'ORGT l'exerceix la funcionària de la Diputació de Barcelona, Cristina Casablanca Juez .

El perfil i la trajectòria professional de la Gerent juntaments amb d'altres responsables de l'ORGT es pot consultar a l'apartat on figura l'organigrama de l'ORGT.