Personal directiu professional

Darrera actualització: 15/10/2019 14:05 h.

La condició de personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) recau en els càrrecs que ocupen la seva Gerència, la Direcció de Gestió Tributària i la Secretaria de Gestió Tributària (article 48 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de 15.05.2015).

La Gerència és l’òrgan d’administració encarregat de la gestió econòmica-administrativa de l’ORGT, amb les funcions descrites a l’article 18 dels seus Estatuts, mentre que la Direcció de Gestió Tributària és un òrgan d’administració encarregat de dirigir i supervisar la gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic que gestiona l’Organisme, amb les funcions descrites a l’article 20 dels seus Estatuts. 

La Gerència de l'ORGT l'exerceix la funcionària de la Diputació de Barcelona, Sra. Llum Rodríguez Rodríguez. Per la seva banda, com la Direcció de Gestió Tributària de l'ORGT es troba vacant, actualment les seves funcions les exerceix com a competència pròpia la mateixa Gerència, d'acord amb el que disposa l'article 19.3 dels Estatuts de l'ORGT.  

D’acord amb el que disposa l'article 30 dels Estatuts de l’ORGT, la Secretaria de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona és l’òrgan consultiu directiu que dur a terme les funcions reservades de fe pública i l’assessorament legal preceptiu a l’ORGT, funcions que es troben definides a l’article 3 del RD. 128/2018, de 16 de març. La Secretaria és exercida, amb responsabilitat pròpia, pel funcionari amb habilitació de caràcter nacional, sot escala de secretaria, categoria superior, Sr. Ferran Torres Cobas.

Perfils i trajectòries professionals del personal directiu de l'ORGT:

Fitxa-resum Gerent  PDF  Perfil professional Sra. Llum Rodriguez Rodríguez
Fitxa-resum Secretari de Gestió Tributària  PDF  Pefil professional Sr. Ferran Torres Cobas