tributària

Darrera actualització: 27/02/2020 - 09:57

La condició de personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) recau en el càrrec que ocupa la seva Gerència (article 48 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de 15.05.2015).

... més.