accés

Darrera actualització: 08/11/2023 - 07:58
En aquest apartat trobareu la informació actualitzada sobre les convocatòries en curs dels diferents processos de selecció, provisió i promoció de personal en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Processos selectius

Les convocatòries dels processos de selecció, aprovades per l’òrgan competent, es publiquen al BOPB i al DOGC, integren les bases que han de regir el procediment que garanteix els principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública.

Si... més.

Darrera actualització: 14/02/2020 - 15:06
En aquest apartat trobareu un accés al tauler electrònic d'anuncis, edictes i notificacions per compareixença

De conformitat amb allò establert als articles 112.1 de la Llei General Tributària i 12 de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, es publiquen en butlletí oficial els actes administratius que no han pogut ser notificats als interessats o als seus representants per... més.

Darrera actualització: 17/02/2016 - 09:14
En aquest apartat trobareu el Dictamen de creació de la Seu electrònica de l'ORGT, el qual dóna compliment al que estableix l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com també el Decret d'aprovació dels sistemes d'identificació i autenticació diferents de la firma electrònica avançada.

El Dictamen d'aprovació de la Seu Electrònica de l'ORGT de la Diputació de Barcelona es va aprovar per la Junta de Govern de l'ORGT en data 21 d'octubre de 2010 i es va publicar al BOP el 9 de desembre de 2010. 

Anunci BOP dictamen aprovació seu electrònica  PDF Dictamen d'... més.