Tauler d'anuncis electrònic

Darrera actualització: 14/2/2020 15:06 h.
En aquest apartat trobareu un accés al tauler electrònic d'anuncis, edictes i notificacions per compareixença

De conformitat amb allò establert als articles 112.1 de la Llei General Tributària i 12 de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, es publiquen en butlletí oficial els actes administratius que no han pogut ser notificats als interessats o als seus representants per causes no imputables a aquesta Administració, requerint-los perquè compareguin en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci, en el lloc indicat en el corresponent butlletí on figura també la relació de notificacions pendents, interessats, procediments i òrgan competent de la tramitació de l’expedient.

A partir de l’1 de juny de 2015 l'Organisme de Gestió Tributària va passar a publicar en el Tauler Edictal Únic del Butlletí Oficial de l’Estat els anuncis de citació per a notificació per compareixença en aplicació d’allò establert a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.

Tauler d'anuncis electrònic HTML Anuncis, edictes i notificacions per compareixença publicats al BOE i al BOP