LOPD

Darrera actualització: 14/12/2018 - 14:17
Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’ORGT. Tot... més.

Darrera actualització: 08/04/2016 - 13:05
En aquest apartat trobareu l'aprovació de la disposició de regulació (creació/modificació/supressió) de fitxers amb dades de caràcter personal, així com també l'aprovació dels documents de seguretat de nivell mig i alt de l'Organisme de Gestió Tributària

La creació, modificació o supressió de fitxers de titularitat pública que continguin dades de caràcter personal troba la seva regulació en l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i en els articles 52 a 54 del RD... més.