Avís legal i protecció de dades personals

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’ORGT. Tot aquest material està protegit per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions fins i tot penals d’acord amb l’article 270 del vigent Codi Penal.

Aquest lloc web posa a disposició dels usuaris fitxers en format PDF i en format Word. Per llegir fitxers PDF podeu descarregar la darrera versió de l’Acrobat Reader. Per llegir fitxers Word podeu descarregar la darrera versió de l’OpenOffice, que és una suite ofimàtica de codi lliure que permet obrir tant documents en format ODF com Microsoft Office.

Tot accés a aquest lloc web de l'ORGT resta subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’ORGT. De forma especial, queda prohibida tot tipus de còpia, reproducció, distribució i ús - en qualsevol medi - de les imatges, logotips o altres signes identificatius de l’ORGT. La informació que es facilita a aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’ORGT o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
  • Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal, es faran - mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l’usuari i l’ORGT. L’usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" amb un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.
  • L’Organisme informa als usuaris del web que les dades personals de l’usuari no seran controlades per galetes (cookies).
  • Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereix garanties absolutes de seguretat.
  • L’ORGT no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’ORGT, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’ORGT.
  • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició oficial dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  • L’ORGT no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
  • L'ORGT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
  • L’ORGT es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Protecció de dades personals

Atès el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), com a responsable del tractament de dades, us informa que les dades de caràcter personal recollides a través d’aquest web podran ser incloses en un o més tractaments destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels impostos locals i altres ingressos de dret públic.

L'ORGT només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i limitades al compliment de les finalitats derivades de les missions d’interès públic i compliment de les obligacions legals que té atribuïdes per llei, als efectes del que disposen els principis relatius al tractament previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació (RGPD).

Amb caràcter general no es realitzaran comunicacions de dades personals a tercers, excepte per obligació legal, com seria el cas de les comunicacions a Jutges i Tribunals o altres Administracions Tributàries.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament en relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'ORGT, en els termes i les condicions previstes en el RGPD i legislació vigent, mitjançant la seu electrònica de l'ORGT, per correu postal o presencialment en les oficines de l'ORGT.

L’exercici de drets sobre dades de caràcter personal esmentat, es pot dur a terme electrònicament, mitjançant el tràmit presentació d'escrits al Registre que trobeu habilitat a la carpeta del ciutadà en la seu electrònica de l'ORGT.

L'escrit relatiu a l'exercici de drets també es pot presentar en qualsevol oficina de l'ORGT o per serveis postals, amb sol·licitud adreçada a:

Delegat de Protecció de Dades
ORGT Diputació de Barcelona
Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Mestral
08028 Barcelona

Igualment, per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les seves dades personals, l’ORGT de la Diputació de Barcelona té a la seva disposició la següent bústia, on es pot establir contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: dpd.orgt@diba.cat

D'acord amb el que disposa l'article 15 de l’RGPD, quan presenteu la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que sol·liciteu que es faci d’una altra manera, la informació s’ha de facilitar en un format electrònic d’ús comú.

D’altra banda, si no està d'acord amb la resposta de l'ORGT, la normativa preveu la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), la qual facilita la presentació a través de la seva seu electrònica (http://apdcat.gencat.cat), sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

Podeu obtenir informació més detallada sobre protecció de dades personals i els vostres drets al Portal de Transparència de l'ORGT.

Enllaços d’interès:

Agència Catalana de Protecció de Dades

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Paraules clau: