Declaració de fitxers i aprovació documents de seguretat (LOPD)

Darrera actualització: 8/4/2016 13:05 h.
En aquest apartat trobareu l'aprovació de la disposició de regulació (creació/modificació/supressió) de fitxers amb dades de caràcter personal, així com també l'aprovació dels documents de seguretat de nivell mig i alt de l'Organisme de Gestió Tributària

La creació, modificació o supressió de fitxers de titularitat pública que continguin dades de caràcter personal troba la seva regulació en l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i en els articles 52 a 54 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica (en endavant RPD).

D'altra banda, l'article 88 del RPD disposa que el responsable del fitxer o tractament de dades personals elaborarà un document de seguretat que recollirà les mesures d'índole tècnica i organitzativa acordes amb la normativa de seguretat vigent, que serà d'obligat compliment per al personal amb accés als sistemes d'informació, i també estableix que es poden elaborar diferents documents de seguretat agrupant fitxers o tractaments segons el sistema de tractament utilitzat per la seva organització, o bé atenent a criteris organitzatius del responsable.

En aquesta línia d'actuació, els documents de seguretat elaborats per l'Organisme de Gestió Tributària han estat agrupats en funció del nivell de seguretat conferit als fitxers o tractaments: I) el document de seguretat de nivell mig; II) el document de seguretat de nivell alt. No hi ha document de seguretat de nivell bàsic perquè tots els fitxers de l'Organisme compleixen, almenys, les mesures de seguretat de nivell bàsic i nivell mig.

Decret aprovació declaració de fitxers HTML Publicació al BOP de data 17 de gener de 2011
Decret aprovació documents de seguretat PDF Decret de la Gerència de l'ORGT de data 14 de desembre de 2010

Paraules clau: