BOE

Darrera actualització: 14/02/2020 - 15:06
En aquest apartat trobareu un accés al tauler electrònic d'anuncis, edictes i notificacions per compareixença

De conformitat amb allò establert als articles 112.1 de la Llei General Tributària i 12 de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, es publiquen en butlletí oficial els actes administratius que no han pogut ser notificats als interessats o als seus representants per... més.