Convocatòries i resultats dels processos de selecció, provisió i promoció del personal

Darrera actualització: 19/11/2019 08:47 h.
En aquest apartat trobareu la informació actualitzada sobre les convocatòries en curs dels diferents processos de selecció, provisió i promoció de personal en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Processos selectius

Les convocatòries dels processos de selecció, aprovades per l’òrgan competent, es publiquen al BOPB i al DOGC, integren les bases que han de regir el procediment que garanteix els principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública.

Exercici 2018

1. Convocatòria de selecció de personal 1/2018/A i 1/2018/B per a la constitució de dues borses de treball de Tècnics Superiors, A1, a l’àmbit d’Explotació i Sistemes i a l’àmbit de Desenvolupament informàtic de Gestió de la Recaptació amb destinació a la Direcció de Serveis d’Informàtica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Relació d'actes  PDF  Convocatòria de selecció de personal 1/2018/A i 1/2018/B   Estat: Finalitzada  Data d'actualització: 07/08/2019

2. Convocatòria de selecció de personal 2/2018, per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnics Superiors, A1, a l'àmbit d'Assessoria Jurídica i la defensa judicial de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Relació d'actes PDF Convocatòria de selecció de personal 2/2018 Estat: Finalitzada Data d'actualització: 21/06/2019

Exercici 2017

1. Convocatòria de selecció de personal 1/2017 per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliars de Gestió Tributària, grup C, subgrup C2, a l’àmbit de la gestió que es presta a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Relació d'actes PDF Convocatòria de selecció de personal 1/2017 Estat: Finalitzada Data d'actualització: 21/09/2018

2. Convocatòria de selecció de personal 2/2017/A i B per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnics Superiors (Informàtica), grup A, subgrup A1, a l'àmbit de l'Explotació i Sistemes i a l'àmbit de Desenvolupament informàtic que es presta a l'Organisme de Gestió Tributària de Barcelona.

Relació d'actes PDF Convocatòria de selecció de personal 2/2017 Estat: Finalitzada

Exercici 2015

1. Convocatòria de selecció de personal 1/2015/a i 1/2015/b per a la constitució de les borses de treball de Tècnics Superiors, grup A, subgrup A1, als àmbits de gestió, inspecció i recaptació i a l'àmbit de l'assessorament jurídic i a la defensa judicial que es presta a la Direcció de Serveis d'Assessoria Jurídica, de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Relació d'actes PDF Convocatòria de selecció de personal 1/2015/a i 1/2015/b Estat: En curs Data d'actualització: 11/12/2018

2. Convocatòria de selecció de personal 2/2015 per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnics Mitjà, grup A, subgrup A2, a l'àmbit de la gestió, inspecció i recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Relació d'actes PDF Convocatòria de selecció de personal 2/2015 Estat: En curs Data d'actualització: 11/12/2018

3. Convocatòria de selecció de personal 3/2015, per cobrir una plaça de Tècnic de Prevenció de riscos laborals de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, Grup A, subgrup A1, mitjançant un nomenament de personal funcionari interí.

Relació d'actes PDF Convocatòria de selecció de personal 3/2015

Estat: Finalitzada

Exercici 2011

Pròrroga de la vigència de la convocatòria de selecció de personal 3/2011 de constitució d’una borsa de treball d’Auxiliars de Gestió Tributària, grup C, subgrup C2, a l’àmbit de la gestió que es presta a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Anunci PDF Convocatòria de selecció de personal 3/2011 Estat: Finalitzada

Processos de provisió de llocs de treball

Les convocatòries de provisió de llocs de treball es publiquen a la intranet de l'Organisme i s'aproven per resolució de l'òrgan competent, la qual incorpora les bases que han de regir les mateixes, determinant, entre d'altres, les condicions i requisits necessaris per a l'exercici dels llocs de treball a proveir segons disposa la relació de llocs de treball, els mèrits a valorar i els barems de puntuació.

Exercici 2018

1. Convocatòria 1/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina d'Argentona.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 1/2018 Estat: Finalitzada Data d'actualització: 14/09/2018

2. Convocatòria 2/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Premià de Mar.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 2/2018 Estat: Finalitzada Data d'actualització: 14/09/2018

3. Convocatòria 3/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Cornellà de Llobregat.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 3/2018 Estat: Finalitzada Data d'actualització: 14/09/2018

4. Convocatòria 4/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina Sant Andreu de Llavaneres.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 4/2018 Estat: Finalitzada Data d'actualització: 14/09/2018

5. Convocatòria 5/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Vic.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 5/2018 Estat: Finalitzada Data d'actualització: 14/09/2018

6. Convocatòria 6/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Sentmenat.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 6/2018 Estat: Finalitzada Data d'actualització: 14/09/2018

7. Convocatòria 7/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de la Secció de Gestió i Planificació de Recursos Humans.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 7/2018 Estat: Finalitzada Data actualització: 18/09/2018

8. Convocatòria 8/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Corbera.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 8/2018 Estat: Finalitzada Data actualització: 21/01/2019

9. Convocatòria 9/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de Serveid d'Organització i Inspecció de Serveis.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 9/2018 Estat: Finalitzada Data actualització: 05/04/2019

10. Convocatòria 10/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de concurs específic, del lloc de treball de cap de la Secció de Gestió i Planificació de Recursos Humans.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 10/2018 Estat: En curs Data actualització: 10/10/2019

11. Convocatòria 11/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de concurs específic, del lloc de treball de cap l'oficina de Sant Vicenç de Montalt.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 11/2018 Estat: En curs Data actualització: 10/10/2019

12. Convocatòria 12/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de concurs específic, del lloc de treball de cap l'oficina d'Alella.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 12/2018 Estat: En curs Data actualització: 10/10/2019

13. Convocatòria 13/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de concurs específic, del lloc de treball de cap de Negociat del Centre d'Informació Tributària.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 13/2018 Estat: En curs Data actualització: 10/10/2019

14. Convocatòria 15/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de concurs específic, del lloc de treball de cap l'oficina de Vilanova i la Geltrú.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 15/2018 Estat: En curs Data actualització: 10/10/2019

15. Convocatòria 16/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de la Unitat de Multes.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 16/2018 Estat: En curs Data actualització: 20/12/2018

16. Convocatòria 17/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de concurs específic, del lloc de treball de cap d'Arenys de Munt.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 17/2018 Estat: En curs Data actualització: 10/10/2019

Exercici 2017

1. Convocatòria 1/2017 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina d'Argentona.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 1/2017 Estat: Finalitzada

2. Convocatòria 2/2017 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Premià de Mar.

Relació d'actes PDF

Convocatòria de provisió de lloc de treball 2/2017

Estat: Finalitzada

3. Convocatòria 3/2017 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Cornellà de Llobregat.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 3/2017 Estat: Finalitzada

4. Convocatòria 4/2017 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Sant Andreu de Llavaneres.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 4/2017 Estat: Finalitzada

5. Convocatòria 5/2017 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Vic.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 5/2017 Estat: Finalitzada

6. Convocatòria 6/2017 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de l'oficina de Sentmenat.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 6/2017 Estat: Finalitzada

7. Convocatòria 7/2017 CPLLT per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de Serveis de Recursos Humans .

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 7/2017 Estat: Finalitzada

Processos de selecció de personal directiu

Les convocatòries de llocs de direcció pública professional s'aproven per resolució de l'òrgan competent, la qual incorpora les bases que han de regir les mateixes.

1. Convocatòria PD-01/2017 per a la selecció, mitjançant règim funcionarial, del lloc de directiu/va professional de Gerent de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Relació d'actes PDF Convocatòria de selecció PD-01/2017 Estat: Finalitzada

Processos de promoció del personal

Les convocatòries de promoció de personal estan adreçades al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix de l'Organisme que ostenta determinada categoria. Són aprovades per l'òrgan competent i publicades al BOPB.

1. Convocatòria del procés de promoció interna de personal funcionari de carrera i laboral fix del grup de classificació C, subgrup C2, per a l'accés a la categoria d'Administratiu de Gestió i Recaptació, subgrup C1, i Administratiu de Gestió, subgrup C1, respectivament.

Relació d'actes PDF Convocatòria del procés de promoció interna de personal funcionari de carrera i laboral fix del grup de classificació C, subgrup C2 Data actualització: 21/12/2018

Processos de reclassificació de nivells retributius derivats de la carrera de grau o professional

Les convocatòries dels processos de reclassificació de nivell retributiu de la carrera de grau o professional de l'Organisme, sistematitzen i adequen la regulació continguda als vigents instruments de negociació col·lectiva en relació a aquesta matèria. Es realitzen dues convocatòries anuals, en els mesos d'abril i novembre, què es publiquen en la intranet de l'Organisme. Les bases estan publicades en el BOPB.

Anunci BOPB 7 de gener 2015

PDF Aprovació de les bases reguladores dels processos de reclassificació de nivell retributiu derivat de la carrera de grau o professional
Anunci BOPB 19 de gener 2015 PDF Correcció d'errades sobre l'aprovació de les bases reguladores dels processos de reclassificació del nivell retributiu derivat de la carrera de grau i professional 

1. Primera convocatòria de l'any 2019 del procés de reclassificació del nivell retributiu de la carrera de grau o professional del personal de l'Organisme, corresponent al mes d'abril.

Relació d'actes PDF Primera convocatòria de l'any 2019 del procés de reclassificació del nivell retributiu de la carrera de grau o professional del personal de l'Organisme corresponent al mes d'abril. Data actualització: 09/07/2019

2. Segona convocatòria de l'any 2019 del procés de reclassificació del nivell retributiu de la carrera de grau o professional del personal de l'Organisme, corresponent al mes de novembre.

Relació d'actes PDF Segona convocatòria de l'any 2019 del procés de reclassificació del nivell retributiu de la carrera de grau o professional del personal de l'Organisme corresponent al mes de novembre. Data actualització: 15/11/2019

Processos de promoció professional que determinen la integració en un nivell professional superior

Les convocatòries de promoció professional vinculada al lloc de treball, s'articulen en base a l'existència de nivells professionals i determinen el passi del nivell d'entrada al nivell superior, sempre que s'acreditin un seguit de requisits i són el resultat del desenvolupament del Pla  l'Ocupació Integral de Mesures Organitzatives i de Política de Recursos Humans vigent.

Exercici 2015

1. Procés d'integració en el nivell superior de funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, categoria de Tècnic Superior, ques es troben en el nivell d'entrada.

Anunci PDF Procés d'integració en el nivell superior de funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, categoria de Tècnic Superior, que es troben en el nivell d'entrada.
Resultat PDF Resolució del procés d'integració en el nivell superior de funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, categoria de Tècnic Superior, que es troben en el nivell d'entrada.

2. Procés d'integració en el nivell superior de funcionaris de carrera del grup A, subgrup A2, categoria de Tècnic Mitjà, que es troben en el nivell d'entrada.

Anunci PDF Procés d'integració en el nivell superior de funcionaris de carrera del grup A, subgrup A2, categoria de Tècnic Mitjà, que es troben en el nivell d'entrada.
Resultat PDF Resolució del procés d'integració en el nivell superior de funcionaris de carrera del grup A, subgrup A2, categoria de Tècnic Mitjà, que es troben en el nivell d'entrada.

Exercici 2019

1. Procés d'integració en el nivell superior de funcionaris de carrera del grup A, subgrup A2, categoria de Tècnic Mitjà, que es troben en el nivell d'entrada.

Anunci PDF Procés d'integració en el nivell superior dels funcionaris de carrera del grup de classificació A, subgrup A2, categoria de tècnic/a mitjà/na, que es troben en el nivell d'entrada.

Data d'actualizació: 21/10/2019

Oferta Pública

Inclou places per accedir a la plantilla del personal funcionari de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Anunci PDF Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per l'exercici 2016.
Anunci PDF Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'ORGT per a l'exercici 2017 i rectificació d'errada material referent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'ORGT per a l'any 2016
Anunci PDF Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per l'exercici 2018.