Convocatòries i resultats dels processos de selecció, provisió i promoció del personal

Darrera actualització: 8/11/2023 07:58 h.
En aquest apartat trobareu la informació actualitzada sobre les convocatòries en curs dels diferents processos de selecció, provisió i promoció de personal en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Processos selectius

Les convocatòries dels processos de selecció, aprovades per l’òrgan competent, es publiquen al BOPB i al DOGC, integren les bases que han de regir el procediment que garanteix els principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública.

Si voleu consultar els processos selectius d'accès a la Diputació de Barcelona, us heu d'adreçar al següent enllaç: https://www.diba.cat/web/seleccio/interinatges

Processos de provisió de llocs de treball

Les convocatòries de provisió de llocs de treball es publiquen a la intranet de l'Organisme i s'aproven per resolució de l'òrgan competent, la qual incorpora les bases que han de regir les mateixes, determinant, entre d'altres, les condicions i requisits necessaris per a l'exercici dels llocs de treball a proveir segons disposa la relació de llocs de treball, els mèrits a valorar i els barems de puntuació.

Exercici 2018

1. Convocatòria 11/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de concurs específic, del lloc de treball de cap l'oficina de Sant Vicenç de Montalt.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 11/2018 Estat: Finalitzat

Data actualització: 08/11/2023

2. Convocatòria 17/2018 CPLLT per a la provisió, pel procediment de concurs específic, del lloc de treball de cap d'Arenys de Munt.

Relació d'actes PDF Convocatòria de provisió de lloc de treball 17/2018 Estat: Finalitzat Data actualització: 08/11/2023

Processos de reclassificació de nivells retributius derivats de la carrera de grau o professional

Les convocatòries dels processos de reclassificació de nivell retributiu de la carrera de grau o professional de l'Organisme, sistematitzen i adequen la regulació continguda als vigents instruments de negociació col·lectiva en relació a aquesta matèria. Es realitzen dues convocatòries anuals, en els mesos d'abril i novembre, què es publiquen en la intranet de l'Organisme. Les bases estan publicades en el BOPB.

Anunci BOPB 7 de gener 2015

PDF Aprovació de les bases reguladores dels processos de reclassificació de nivell retributiu derivat de la carrera de grau o professional
Anunci BOPB 19 de gener 2015 PDF Correcció d'errades sobre l'aprovació de les bases reguladores dels processos de reclassificació del nivell retributiu derivat de la carrera de grau i professional 

1. Convocatòria de l'any 2019 del procés de reclassificació del nivell retributiu de la carrera de grau o professional del personal de l'Organisme, corresponent al mes de novembre.

Relació d'actes PDF Segona convocatòria de l'any 2019 del procés de reclassificació del nivell retributiu de la carrera de grau o professional del personal de l'Organisme corresponent al mes de novembre. Data actualització: 15/11/2019
Llista provisional PDF Convocatòria del procès de reclassificació del nivell retributiu deriva de la carrera de grau o professional, corresponent al mes de novembre 2019. El termini d’al·legacions finalitza el proper dia 6 de març inclòs. Data actualització: 21/02/2020

Processos de promoció professional que determinen la integració en un nivell professional superior

Les convocatòries de promoció professional vinculada al lloc de treball, s'articulen en base a l'existència de nivells professionals i determinen el passi del nivell d'entrada al nivell superior, sempre que s'acreditin un seguit de requisits i són el resultat del desenvolupament del Pla  l'Ocupació Integral de Mesures Organitzatives i de Política de Recursos Humans vigent.

Exercici 2019

1. Procés d'integració en el nivell superior de funcionaris de carrera del grup A, subgrup A2, categoria de Tècnic Mitjà, que es troben en el nivell d'entrada.

Anunci PDF

Procés d'integració en el nivell superior dels funcionaris de carrera del grup de classificació A, subgrup A2, categoria de tècnic/a mitjà/na, que es troben en el nivell d'entrada.

Data d'actualizació: 21/10/2019

Anunci

PDF Decret provisional d'admesos i exclosos del procés d' d'integració en el nivell superior dels funcionaris de carrera del grup de classificació A, subgrup A2, categoria de tècnic/a mitjà/na, que es troben en el nivell d'entrada. L'últim dia per poder presentar alegacions serà el proper 20 de febrer de 2020. Data d'actualizació: 06/02/2020

Oferta Pública

Inclou places per accedir a la plantilla del personal funcionari de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Anunci PDF Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per l'exercici 2016.
Anunci PDF Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'ORGT per a l'exercici 2017 i rectificació d'errada material referent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'ORGT per a l'any 2016
Anunci PDF Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per l'exercici 2018.