gerència

Darrera actualització: 15/10/2019 - 14:05

La condició de personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) recau en els càrrecs que ocupen la seva Gerència, la Direcció de Gestió Tributària i la Secretaria de Gestió Tributària (article 48 del Reglament orgànic de la... més.

Darrera actualització: 31/07/2019 - 09:15
Òrgans de govern i d'administració (Junta de Govern, Consell Directiu, Presidència, Gerència i Direcció de Gestió Tributaria)

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un ens públic instrumental de la Diputació de Barcelona que té com a  principal finalitat l’assistència tècnica i l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic,... més.