gerència

Darrera actualització: 27/02/2020 - 09:57

La condició de personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) recau en el càrrec que ocupa la seva Gerència (article 48 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de 15.05.2015).

... més.
Darrera actualització: 31/07/2019 - 09:15
Òrgans de govern i d'administració (Junta de Govern, Consell Directiu, Presidència, Gerència i Direcció de Gestió Tributaria)

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un ens públic instrumental de la Diputació de Barcelona que té com a  principal finalitat l’assistència tècnica i l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic,... més.