Òrgans de govern i administració

Darrera actualització: 31/7/2019 09:15 h.
Òrgans de govern i d'administració (Junta de Govern, Consell Directiu, Presidència, Gerència i Direcció de Gestió Tributaria)

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un ens públic instrumental de la Diputació de Barcelona que té com a  principal finalitat l’assistència tècnica i l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic, que actua per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels ens públics que en depenen, especialment dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

Com a ens públic instrumental està dotat de personalitat jurídica pròpia diferenciada de la Diputació de Barcelona i actua a través dels seus òrgans de govern i dels seus òrgans d’administració .

Els òrgans de govern de l’ORGT són la Junta de Govern, el Consell Directiu i la Presidència, els dos primers de caràcter col·legiat (és a dir, integrats per més d’una persona física), i l'últim de caràcter unipersonal (o sigui, integrat per una única persona). Els seus òrgans d’administració són la Gerència i la Direcció de Gestió Tributària, ambdós de caràcter unipersonal.

La composició, les competències, el règim de sessions dels òrgans col·legiats i el règim de recursos administratius que es poden formular contra les resolucions dictades per tots aquests òrgans, es troba degudament detallat al títol segon (articles 6 a 25) dels Estatuts de l’ORGT (publicats al BOPB de 25.06.2019).

De la lectura dels referits preceptes es dedueix que l’ORGT està integrat per òrgans col·legiats i unipersonals amb competència per prendre les decisions relacionades amb el seu govern i amb la seva administració. La direcció, la fixació de les seves línies d’actuació i totes aquelles decisions relaciones amb el seu govern, les pren la Junta de Govern, el Consell Directiu i la Presidència (o vicepresidència, en cas de que actuï en substitució d’aquesta última).

Paral·lelament, les decisions relaciones amb la gestió econòmica administrativa i amb la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic són competència de la Gerència i de la Direcció de Gestió Tributària, respectivament.

En cas de vacant per manca de nomenament les competències i funcions assignades a la Direcció de Gestió Tributària són exercides, com a competència pròpia, per la Gerència, com és el cas (article 19.3 dels estatuts).