organització

Darrera actualització: 31/07/2019 - 09:15
Òrgans de govern i d'administració (Junta de Govern, Consell Directiu, Presidència, Gerència i Direcció de Gestió Tributaria)

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un ens públic instrumental de la Diputació de Barcelona que té com a  principal finalitat l’assistència tècnica i l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic,... més.

Darrera actualització: 01/07/2019 - 09:39
En aquest apartat trobareu els Estatuts vigents que regeixen l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i que són la seva norma d'organització i funcionament primordial.

L’Organisme de Gestió Tributària (en anagrama ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.

... més.