Estatuts

Darrera actualització: 1/7/2019 09:39 h.
En aquest apartat trobareu els Estatuts vigents que regeixen l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i que són la seva norma d'organització i funcionament primordial.

L’Organisme de Gestió Tributària (en anagrama ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.

La finalitat primordial de l’ORGT és l’exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels  Ens públics que en depenen.

L’ORGT es regeix pels seus estatuts, per l’Ordenança general reguladora de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona i per les normes de caràcter imperatiu intern i comunitari.

Els estatuts vigents, que són la norma d’organització i funcionament primordial de l’ORGT, s’han aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de març de 2019 i han estat publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 25 de juny de 2019.

Estatuts ORGT PDF  Text integre dels estatuts de l'ORGT