Quadre delegacions ajuntaments

Darrera actualització: 4/6/2021 14:35 h.
En aquest apartat, trobareu la relació de municipis que han delegat la gestió i recaptació de diferents ingresos, tant tributaris com no tributaris, en la Diputació de Barcelona

Municipis i altres ens que han delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de Gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.

Delegacions Ajuntaments XLS Relació de municipis
Delegacions altres Ens XLS Relació d'altres Ens