delegat

Darrera actualització: 19/12/2019 - 09:28
En aquest apartat, trobareu la relació de municipis que han delegat la gestió i recaptació de diferents ingresos, tant tributaris com no tributaris, en la Diputació de Barcelona

Municipis i altres ens que han delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de Gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.

Delegacions gestió XLS Relació de municipis que han delegat impostos i multes Delegació taxes XLS Resum... més.