Funcions

Darrera actualització: 27/2/2020 08:59 h.
En aquest apartat trobareu les funciones i competències de l'ORGT, així com l'operativa en què els ajuntaments i altres administracions públiques deleguen o encarreguen l'exercici de les seves competències a aquest Organisme.

Les funcions bàsiques de l’Organisme de Gestió Tributària són les següents:

 • L’exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs, multes de trànsit i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i delsEns públics que en depenen, que normalment són els ajuntaments.
 • El manteniment dels padrons dels tributs municipals.
 • La pràctica de liquidacions per determinar els deutes per ingressos de dret públic (tributaris i no tributaris).
 • L'expedició i notificació dels documents (rebuts i altres).
 • La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment.
 • La inspecció de determinats tributs.
 • La resolució de recursos administratius.
 • La defensa dels interessos municipals davant els tribunals.
 • La informació i l'assistència als contribuents i interessats.
 • L'assessorament jurídic als ajuntaments.
 • Qualsevol altre servei relacionat, derivat o necessari per a la millor efectivitat dels anteriors.

Quan els ajuntaments o altres administracions catalanes desitgen delegar l’exercici de les seves competències en matèria de gestió i inspecció tributària en la Diputació, cal que l’ajuntament o administració delegant fixi l’abast i el contingut de la delegació o encàrrec de gestió, la qual una vegada acceptada pel ple de la Diputació de Barcelona es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Per saber si un tràmit ha de realitzar-se o no davant l'ORGT podeu consultar les actuacions que ha delegat el vostre ajuntament en la Diputació de Barcelona en el subapartat corresponen al Quadre delegacions ajuntaments i altres ens

Les memòries de l’ORGT que es publiquen en aquest portal recullen informació i dades sobre la forma i condicions en què s’han dut a terme les funcions de l’ORGT en els darrers anys.