competència

Darrera actualització: 11/02/2019 - 09:27
En aquest apartat trobareu conjunt de resolucions judicials d'interés públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
 RESOLUCIONS JUDICIALS  

 MATÈRIA

Sentència Tribunal Suprem de 24-11-2015 PDF Naturalesa jurídica de la prestació patrimonial corresponent al servei d’aigua prestat pels Ajuntaments Sentència Tribunal Suprem de 23-11-2015 PDF Naturalesa jurídica de la prestació patrimonial corresponent al... més.
Darrera actualització: 30/11/2015 - 14:37
En aquest apartat trobareu les funciones i competències de l'ORGT, així com l'operativa en què els ajuntaments i altres administracions públiques deleguen o encarreguen l'exercici de les seves competències a aquest Organisme.

Les funcions bàsiques de l’Organisme de Gestió Tributària són les següents:

L’exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs, multes de trànsit i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i... més.