competència

Darrera actualització: 24/04/2020 - 10:17
En aquest apartat trobareu conjunt de resolucions judicials d'interés públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
 RESOLUCIONS JUDICIALS  

 MATÈRIA

Sentència Tribunal Suprem 111/2020 de 30-1-2020 PDF IIVTNU. La quota a pagar no pot excedir l’increment patrimonial obtingut. Reitera la inadmissibilitat de fórmules de càlcul de la base imposable alternatives a l’establerta al TRLHL.  Sentència Tribunal... més.
Darrera actualització: 27/02/2020 - 08:59
En aquest apartat trobareu les funciones i competències de l'ORGT, així com l'operativa en què els ajuntaments i altres administracions públiques deleguen o encarreguen l'exercici de les seves competències a aquest Organisme.

Les funcions bàsiques de l’Organisme de Gestió Tributària són les següents:

L’exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs, multes de trànsit i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i... més.