competència

Darrera actualització: 20/04/2021 - 09:54
En aquest apartat trobareu conjunt de resolucions judicials d'interés públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
 RESOLUCIONS JUDICIALS  

 MATÈRIA

Sentència del TJUE de 27-01-2021 PDF

La Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març, relativa a l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, permet als Estats membres de la Unió Europea imposar una taxa... més.

Darrera actualització: 27/02/2020 - 08:59
En aquest apartat trobareu les funciones i competències de l'ORGT, així com l'operativa en què els ajuntaments i altres administracions públiques deleguen o encarreguen l'exercici de les seves competències a aquest Organisme.

Les funcions bàsiques de l’Organisme de Gestió Tributària són les següents:

L’exercici de funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs, multes de trànsit i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i... més.