Resolucions judicials dictades per Jutjats i Tribunals

Darrera actualització: 11/2/2019 09:27 h.
En aquest apartat trobareu conjunt de resolucions judicials d'interés públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
 RESOLUCIONS JUDICIALS  

 MATÈRIA

Sentència Tribunal Suprem de 24-11-2015 PDF Naturalesa jurídica de la prestació patrimonial corresponent al servei d’aigua prestat pels Ajuntaments
Sentència Tribunal Suprem de 23-11-2015 PDF Naturalesa jurídica de la prestació patrimonial corresponent al servei d’aigua prestat pels Ajuntaments
Sentència Tribunal Suprem de 25-6-2015 PDF Naturalesa jurídica de la prestació patrimonial corresponent al servei d’aigua prestat pels Ajuntaments.

Sentència Tribunal Suprem de 30–5-2014

PDF Calificació cadastral, a efectes de l’IBI, del sòl urbanitzable sectoritzat sense instrument de desenvolupament.
Sentència Tribunal Suprem de 4-4-2014 PDF Tributació IBI Església Catòlica.
Sentència Tribunal Suprem de 7-10-2013 PDF Tributació IBI “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos”.
Interlocutòria Tribunal Suprem 5-12-2013 PDF Aclariments Sentència 7-10-2013, Tributació IBI “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos”.
Interlocutòria Tribunal Suprem 7-01-2014 PDF Aclariments Sentència 7-10-2013, Tributació IBI “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos”.
Sentència Tribunal Suprem de 16–3-2011 PDF Competència entitats locals per tal de dictar embargaments sobre bens situats fora del seu àmbit territorial.
Sentència Tribunal Suprem de 28-6-2005 PDF La suspensió per prejudicialitat prevista a l’art. 43 de la LEC no resulta aplicable a la jurisdicció contenciós administrativa amb ocasió de la impugnació d’una ordenança fiscal.
Sentència Tribunal Suprem de 10-11-2004 PDF Requisits temporals pràctica de notificacions administratives.
Sentència Tribunal Suprem de 9-4-2003 PDF Els actes interruptius de la prescripció efectuats amb el subjecte passiu afecten a l’adquirent del bé afecte.
Sentència Tribunal Suprem de 29-11-1995 PDF Àmbit territorial exercici de les competències delegades per part de les Diputacions Provincials.
Sentència Tribunal de Justícia Unió Europea de 12-7-2012 PDF Resolució qüestió prejudicial tributació operadores telefonia mòbil utilització i aprofitament domini públic local.
Interlocutòria Tribunal de Justícia Unió Europea de 30-01-2014 PDF Resolució qüestió prejudicial tributació operadores telefonia mòbil utilització i aprofitament domini públic local.
Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d'11 de maig PDF IIVTNU. Declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d'inexistència d'increment de valor.
Sentència del Tribunal Suprem 1163/2018, de 9 de juliol PDF IIVTNU. Fixa els criteris interpretatius sobre els articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, a la vista de la STC 59/2017.

Sense pejudici de les resolucions judicials indicades anteriorment, si vol conèixer altres resolucions judicials en les que ha estat part aquest Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, pot accedir al cercador de jurisprudència del "Consejo General del Poder Judicial".