Resolucions judicials dictades per Jutjats i Tribunals

Darrera actualització: 20/4/2021 09:54 h.
En aquest apartat trobareu conjunt de resolucions judicials d'interés públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
 RESOLUCIONS JUDICIALS  

 MATÈRIA

Sentència del TJUE de 27-01-2021 PDF

La Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març, relativa a l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, permet als Estats membres de la Unió Europea imposar una taxa o cànon -quantificats, exclusivament, en atenció als ingressos bruts obtinguts anualment- a l'empresa propietària dels recursos instal·lats, amb ocasió de la prestació del servei de telefonia fixa i internet en el territori corresponent.

Sentència Tribunal Suprem 1470/2020  de 10-11-2020

PDF

IIVTNU. Per a la determinació de l’existència o inexistència d’increment de valor del terreny no és procedent l'actualització del valor d’adquisició de conformitat amb l’IPC o algun altre mecanisme de correcció de la inflació.

Sentència Tribunal Suprem 646/2020 de 3-06-2020

PDF

IBI. El procediment d’esmena de discrepàncies només tindrà efectes retroactius (en l’àmbit tributari) en els supòsits d' error material o de fet però no els supòsits d’error de dret.

Sentència Tribunal Suprem 333/2020 de 6-03-2020

PDF

IIVTNU. No és possible la revisió a favor de l’obligat tributari de les liquidacions fermes del IIVTNU amb ocasió de la declaració d’inconstitucionalitat de l’art. 107.4 del TRLRHL feta pel TC en les STS 59/2017 de 11 de maig i 126/2019 de 31 d’octubre.

Sentència Tribunal Suprem 111/2020 de 30-1-2020 PDF

IIVTNU. La quota a pagar no pot excedir l’increment patrimonial obtingut. Reitera la inadmissibilitat de fórmules de càlcul de la base imposable alternatives a l’establerta al TRLRHL. 

Sentència Tribunal Constitucional 126/2019 de 31-10-2019 PDF

IIVTNU. Principi de capacitat econòmica i prohibició de confiscatorietat: inconstitucionalitat en els casos en què la quota excedeixi l’increment patrimonial obtingut.

Sentència Tribunal Suprem 313/2019 de 12-3-2019 PDF

IIVTNU. Per a la determinació de l’existència o inexistència d’increment de valor del terreny no és procedent addicionar al preu d’adquisició les despeses d’urbanització posteriors, costes, inversions o millores, ni són aplicables les normes de l’IRPF o l’IS.

Sentència Tribunal Suprem 175/2019 de 13-2-2019 PDF

IIVTNU. Presumpció iuris tantum d’existència d’increment de valor del terreny amb la transmissió, que ha de desvirtuar l’obligat tributari.

Sentència Tribunal Suprem 1762/2018 de 12-12-2018 PDF

IIVTNU. No és procedent aplicar un mètode de càlcul de la base imposable diferent a l’establert pel legislador al TRLRHL.

Sentència Tribunal Suprem 1719/2018 de 4-12-2018 PDF

IIVTNU. Sobre l’admisibilitat i valoració de la prova pericial.

Sentència Tribunal Suprem 1163/2018 de 9-7-2018 PDF IVTNU. Fixa els criteris interpretatius sobre els articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, a la vista de la STC 59/2017.
Sentència Tribunal Suprem 1134/2018 3-7-2018 PDF IAE. Abast de l’exempció de l’article 82.1.c) TRLRHL. Existeix grup de societats quan tenen l’obligació legal de consolidar els seus comptes anuals.
Sentència Tribunal Suprem 1098/2018 de 27-6-2018 PDF

IBI. No és aplicable l’exempció dels centres educatius concertats si no coincideix el titular del bé immoble amb el titular del centre docent.

Sentència Tribunal Suprem 1948/2017 de 12-12-2017 PDF

IBI. Possibilitat d’exempció parcial, si es donen els requisits, davant diferents titularitats en les parts del bé (propietat del sòl/de la construcció).

Sentència Tribunal Suprem 1090/2018 de 26-6-2017

PDF

IBI. No és aplicable l’exempció de béns afectes a serveis educatius als hospitals on s’imparteix ensenyament.

Sentència Tribunal Constitucional 59/2017 de 11-5-2017 PDF IIVTNU. Declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d'inexistència d'increment de valor.
Sentència Tribunal Suprem de 25-6-2015 PDF Naturalesa jurídica de la prestació patrimonial corresponent al servei d’aigua prestat pels Ajuntaments. És una taxa i la competència exclusiva és del Ple de l’Ajuntament, no delegable.

Sentència Tribunal Suprem de 30–5-2014

PDF IBI. Qualificació cadastral del sòl urbanitzable sectoritzat sense instrument de desenvolupament.
Sentència Tribunal Suprem de 4-4-2014 PDF IBI. Tributació Església Catòlica.
Interlocutòria Tribunal Suprem 7-01-2014 PDF IBI. Aclariments Sentència 7-10-2013, Tributació “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos”.
Sentència Tribunal Suprem de 7-10-2013 PDF IBI. Tributació “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos”.
Interlocutòria Tribunal Suprem 5-12-2013 PDF IBI. Aclariments Sentència 7-10-2013, Tributació “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos”.
Sentència Tribunal Suprem de 16–3-2011 PDF Competència entitats locals per tal de dictar embargaments sobre béns situats fora del seu àmbit territorial.
Sentència Tribunal Suprem de 28-6-2005 PDF La suspensió per prejudicialitat prevista a l’art. 43 de la LEC no resulta aplicable a la jurisdicció contenciosa administrativa amb ocasió de la impugnació d’una ordenança fiscal.
Sentència Tribunal Suprem de 10-11-2004 PDF Requisits temporals en la pràctica de notificacions administratives.
Sentència Tribunal Suprem de 9-4-2003 PDF Els actes interruptius de la prescripció efectuats amb el subjecte passiu afecten a l’adquirent del bé afecte.
Sentència Tribunal Suprem de 29-11-1995 PDF Àmbit territorial en l'exercici de les competències delegades per part de les Diputacions Provincials.

Sense pejudici de les resolucions judicials indicades anteriorment, si vol conèixer altres resolucions judicials en les que ha estat part aquest Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, pot accedir al cercador de jurisprudència del "Consejo General del Poder Judicial".