resolució

Darrera actualització: 24/04/2020 - 10:17
En aquest apartat trobareu conjunt de resolucions judicials d'interés públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
 RESOLUCIONS JUDICIALS  

 MATÈRIA

Sentència Tribunal Suprem 111/2020 de 30-1-2020 PDF IIVTNU. La quota a pagar no pot excedir l’increment patrimonial obtingut. Reitera la inadmissibilitat de fórmules de càlcul de la base imposable alternatives a l’establerta al TRLHL.  Sentència Tribunal... més.