Retribucions dels membres dels òrgans col·legiats i personal directiu

Darrera actualització: 31/7/2019 09:28 h.

L'ORGT no abona cap retribució ni assistència als diputats ni a les diputades membres de la Junta de Govern i Consell Directiu atès que tots ells i totes elles són diputats i diputades de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, perceben les seves retribucions d'aquesta Corporació. Les retribucions que el president i els membres dels òrgans de govern reben de la Diputació de Barcelona es poden consultar al següent enllaç.

Per facilitar la consulta interessa remarcar que, actualment, els/les  diputats/des de la Diputació de Barcelona que formen part de la Junta de Govern de l’ORGT són:

President

  • Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella

Vocals

  • Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
  • Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma
  • Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
  • Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
  • Il·lm. Sr. Rafael Duarte Molina
  • Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
  • Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

Els diputats i les diputades membres de la Junta de Govern de l’ORGT que, a l’hora, també ho són del seu Consell Directiu, són els diputats i les diputades que tenen subratllat el seu nom.

Per altra banda, les retribucions del personal directiu de l'ORGT (Gerent i Secretari de Gestió Tributària) les podeu consultar a les taules retributives salarials del personal de la Diputació de Barcelona, amb les següents descripcions i codis: 

 Personal directiu ORGT  Codis  Descripció
 Gerent  A102  Alt directiu Nivell 2
 Secretari de Gestió Tributària  A1002  Func. Hab. Estatal N. 2