Vocals

Darrera actualització: 31/7/2019 09:11 h.
Diputats/des que conformen els òrgans de govern de l'ORGT: la Junta de Govern i el Consell Directiu

La Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l'alta orientació i fixació de les grans línies d’actuació d’aquest Organisme, i està composada per la Presidència de l’ORGT i  set vocals, que han de tenir la condició de diputat/da i han de ser designats per la Diputació de Barcelona.

Actualment, els diputats/des de la Diputació de Barcelona que formen part de la Junta de Govern  de l’ORGT són:

President

 • Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella

Vocals

 • Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
 • Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma
 • Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
 • Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
 • Il·lm. Sr. Rafael Duarte Molina
 • Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
 • Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

Paral·lelament, el Consell Directiu de l’ORGT és l’òrgan que assumeix el govern i la gestió ordinària de l'Organisme, i està composat per la Presidència de l’ORGT i 4 vocals elegits d’entre el conjunt dels vocals que conformen la Junta de Govern, i que també han de tenir la condició de diputat/da i han de ser designats per la Diputació de Barcelona.

Actualment, a banda del president Sr. Ruiz que presideix el Consell Directiu, els quatre diputats vocals designats per la Diputació de Barcelona són els següents:

 • Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
 • Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma
 • Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
 • Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares

Les dades relatives al perfil i trajectòria professional del President i dels vocals de la Junta de Govern i del Consell Directiu, les podeu veure a l'apartat corresponent del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona, que podeu accedir a través del següent enllaç.