Control tributari

Darrera actualització: 22/1/2020 09:25 h.
En aquest apartat trobareu el nombre d'expedients de verificació i comprovació limitada (per conceptes), el nombre d'actes d'inspecció i el nombre de sancions derivades del control tributari.

Els procediments de verificació de dades i de comprovació limitada són procediments de gestió tributària que estan regulats al Títol III, capítol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Els procediment d'inspecció tributària està regulat a Títol III, capítol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

A més, els dos procediments esmentats anteriorment poden derivar en la imposició de sancions tributàries, les quals es regeixen per allò establert al Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Podeu consultar tota la normativa relacionada a l'apartat Normativa en matèria de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic.