Normativa pròpia de l'ORGT

Darrera actualització: 11/10/2023 19:51 h.
En aquest apartat trobareu les principals normes que regulen l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Com ja s'ha dit en l'apartat corresponent a la presentació, l’Organisme de Gestió Tributària (en anagrama ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. I per això, s'ha dotat d'una normativa pròpia per la qual es regeix, juntament amb les normes de caràcter imperatiu intern i comunitari.

A continuació es relacionen les disposicions reglamentàries que conformen la normativa pròpia de l'ORGT vigent en l'actualitat:

  • Els estatuts vigents, que són la norma d’organització i funcionament primordial de l’ORGT, s’han aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2022 i han estat publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 22 de febrer de 2023.
  • El reglament orgànic i funcional de l'ORGT, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 24 de novembre de 2022 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOPB de data 22 de febrer de 2023.
  • L'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa, aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24 de gener de 2023.
  • L'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, modificada pel ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària, celebrada el dia 29 d'octubre  de  2020, que va quedar definitivament aprovada el 16 de desembre de 2020 ( BOPB 24/12/2020).
Estatuts ORGT PDF Text íntegre dels estatuts de l'ORGT (BOPB 22/02/2023)
Reglament òrgànic i funcional ORGT PDF Text íntegre del Reglament orgànic i funcional de l'ORGT (BOPB 22/02/2023)
Ordenança general ORGT PDF Text integre de l'IOrdenança general  de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjantçant col·laboració interadministrativa (BOPB 24/01/2023)
Ordenança fiscal ORGT PDF Text integre de l'Ordenança fiscal de l'ORGT(BOPB 24/12/2020)

A continuació es relacionen les resolucions que conformen la normativa pròpia de l'ORGT vigent en l'actualitat: 

Resolució de Gerència cita prèvia PDF Resolució que regula el sistema de cita prèvia a les oficines de l'ORGT
Resolució de Gerència model targeta identificació personal ORGT PDF Resolució de Gerència d'aprovació del model de targeta d'identificació del personal de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona amb funcions d'inspecció i/o recaptació
Decret de la Presidència de l'ORGT, pel qual s'aprova el Sistema Intern d'Informació PDF Decret núm. 642 de data 9 de juny de 2023, de la Presidència de l'ORGT, pel qual s'aprova el Sistema Intern d'Informació