Normativa pròpia de l'ORGT

Darrera actualització: 9/3/2022 07:40 h.
En aquest apartat trobareu les principals normes que regulen l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Com ja s'ha dit en l'apartat corresponent a la presentació, l’Organisme de Gestió Tributària (en anagrama ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. I per això, s'ha dotat d'una normativa pròpia per la qual es regeix, juntament amb les normes de caràcter imperatiu intern i comunitari.

A continuació es relacionen les disposicions reglamentàries que conformen la normativa pròpia de l'ORGT vigent en l'actualitat:

  • Els estatuts vigents, que són la norma d’organització i funcionament primordial de l’ORGT, s’han aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de març de 2019 i han estat publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 25 de juny de 2019.
  • El reglament orgànic i funcional de l'ORGT, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 18-12-2008 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOPB núm. 37, de data 12-2-2009.
  • L'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de febrer de 2019.
  • L'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària, celebrada el dia 25 d'octubre  de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de desembre de 2018. [Pàgines 104 a 110 del recull d'ordenances fiscals de la Diputació de Barcelona]
Estatuts ORGT PDF Text íntegre dels estatus de l'ORGT
Reglament òrgànic i funcional ORGT PDF Text íntegre del Reglament orgànic i funcional  de l'ORGT
Ordenança general ORGT PDF Text integre de l'IOrdenança general de l'ORGT
Ordenança fiscal ORGT PDF Text integre de l'Ordenança fiscal de l'ORGT

A continuació es relacionen les resolucions de Gerència que conformen la normativa pròpia de l'ORGT vigent en l'actualitat: 

Resolució de Gerència cita prèvia PDF Resolució que habilita el sitema de cita prèvia a les oficines de l'ORGT
Resolució de Gerència model targeta identificació personal ORGT PDF Resolució de Gerència d'aprovació del model de targeta d'identificació del personal de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona amb funcions d'inspecció i/o recaptació