Normativa pròpia de l'ORGT

Darrera actualització: 1/2/2021 12:22 h.
En aquest apartat trobareu les principals normes que regulen l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Com ja s'ha dit en l'apartat corresponent a la presentació, l’Organisme de Gestió Tributària (en anagrama ORGT) és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. I per això, s'ha dotat d'una normativa pròpia per la qual es regeix, juntament amb les normes de caràcter imperatiu intern i comunitari.

A continuació es relacionen les disposicions reglamentàries que conformen la normativa pròpia de l'ORGT vigent en l'actualitat:

  • Els estatuts vigents, que són la norma d’organització i funcionament primordial de l’ORGT, s’han aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de març de 2019 i han estat publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 25 de juny de 2019.
  • El reglament orgànic i funcional de l'ORGT, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 18-12-2008 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOPB núm. 37, de data 12-2-2009.
  • L'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de febrer de 2019.
  • L'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària, celebrada el dia 25 d'octubre  de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de desembre de 2018. [Pàgines 104 a 110 del recull d'ordenances fiscals de la Diputació de Barcelona]
Estatuts ORGT PDF Text íntegre dels estatus de l'ORGT
Reglament òrgànic i funcional ORGT PDF Text íntegre del Reglament orgànic i funcional  de l'ORGT
Ordenança general ORGT PDF Text integre de l'IOrdenança general de l'ORGT
Ordenança fiscal ORGT PDF Text integre de l'Ordenança fiscal de l'ORGT

A continuació es relacionen les resolucions de gerència que conformen la normativa pròpia de l'ORGT vigent en l'actualitat: 

Resolució de gerència cita prèvia PDF Resolució que habilita el sitema de cita prèvia a les oficines de l'ORGT