Normativa en matèria de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic

Darrera actualització: 5/2/2019 12:22 h.
En aquest apartat trobareu la normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic, així com la corresponent a la regulació de tributs locals.

Normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic, així com la corresponent a la regulació de tributs locals.

Llei general tributària PDF Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals PDF RDLEG 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Text refós de la Llei del cadastre immobiliari PDF RDLEG 1/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari
Reglament general de recaptació PDF RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament general de recaptació
Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs PDF RD 1065/2007, de 27 de juliol, que aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs
Reglament general de revisió en via administrativa PDF RD 520/2005, de 13 de maig, que aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa
Normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i regulació de la delegació de competències en matèria de gestió censal de l'esmentat impost PDF RD 243/1995, de 17 de febrer, pel que es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal de l'esmentat impost
Tarifes i instrucció d'aplicació  de l'Impost sobre activitats econòmiques PDF RDLEG 1175/1990, de 28 de setembre, pel que s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre activitats econòmiques
Tarifes i instrucció d'aplicació de l'Impost sobre activitats econòmiques, corresponents a l'activitat de ramaderia independent PDF RDLEG 1259/1991, de 2 d'agost, pel que s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre activitats econòmiques, corresponents a l'activitat de ramaderia independent

Paraules clau: