Normativa en matèria de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic

Darrera actualització: 5/5/2022 11:15 h.
En aquest apartat trobareu la normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic.

Normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic.

Llei general tributària Enllaç Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Text refós de  la Llei reguladora de les hisendes locals

Enllaç RDLEG 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Reglament general de revisió en via administrativa

Enllaç RD 520/2005, de 13 de maig, que aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

Reglament general de recaptació

Enllaç RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament general de recaptació.

Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs

Enllaç RD 1065/2007, de 27 de juliol, que aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.

Reglament general del règim sancionador tributari

Enllaç RD 2063/2004, de 15 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general del règim sancionador tributari.

Paraules clau: