lleis

Darrera actualització: 20/05/2020 - 14:24
En aquest apartat trobareu la normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic.

Normativa referida a la gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic.

Llei general tributària PDF Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Text refós de la LLei reguladora de les hisendes locals

PDF RDLEG 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text... més.