Gestió i Liquidació

Darrera actualització: 05/03/2020 - 13:21
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) efectuada per l'ORGT
Definició de l'IVTM HTML Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

El fitxer "Import padrons fiscals IVTM" recull la informació referent al nombre i l’import total de rebuts de cobrament periòdic de l’IVTM posats al cobrament el darrer exercici. 

El fitxer "... més.

Darrera actualització: 27/02/2020 - 09:23
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU o plusvàlua) efectuada per l'ORGT

Nota sobre la Sentència del Tribunal Constitucional referent a l'IIVTNU 

Sentència TC DOC Nota sobre la Sentència del Tribunal Constitucional 

Definició de l'IIVTNU HTML Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

Podeu consultar la quantificació... més.

Darrera actualització: 14/02/2020 - 09:47
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre béns immobles (IBI) efectuada per l'ORGT
Definició de l'IBI HTML Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

1) En el fitxer "Import padrons fiscals IBI" es relacionen, per municipis, les dades econòmiques més rellevants referents als padrons fiscals de l'impost sobre béns immobles, urbans, rústics i de... més.

Darrera actualització: 14/02/2020 - 09:46
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) efectuada per l'ORGT
 Definició de l'IAE HTML  Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

La gestió censal de l'IAE s'exerceix per delegació de l'Administració Tributària de l'Estat i comprèn la formació i manteniment del cens -la qual cosa inclou la recepció de declaracions, la... més.

Darrera actualització: 18/11/2015 - 08:39
En aquest apartat trobareu informació relativa als imports dels padrons fiscals (rebuts i liquidacions), el nombre d'impugnacions presentades per padró i el nombre d'expedients per beneficis fiscals, separada per conceptes.

La gestió tributària es defineix com el conjunt d'actuacions dutes a terme per l'Administració encaminades a la realització de la liquidació d'un tribut o d'un altre ingrés de dret públic. Es fonamenta bàsicament en aquestes dues normes:

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel... més.