Gestió i Liquidació / IBI

Darrera actualització: 14/2/2020 09:47 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre béns immobles (IBI) efectuada per l'ORGT
Definició de l'IBI HTML Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

1) En el fitxer "Import padrons fiscals IBI" es relacionen, per municipis, les dades econòmiques més rellevants referents als padrons fiscals de l'impost sobre béns immobles, urbans, rústics i de característiques especials de l'exercici 2019, corresponents als municipis que han delegat la gestió de l'impost a la Diputació de Barcelona. Així figuren els nombre de rebuts per referencies cadastrals (immobles) posats al cobrament, el valor cadastral de la totalitat d'immobles del municipi, la base liquidable i les quotes íntegres i liquides. Aquesta última és la quota que al final pagaran els contribuents un cop descomptats els beneficis fiscals que corresponguin.

2) En el fitxer "Beneficis fiscals IBI" es relacionen, per municipis, el nombre de beneficis fiscals, és a dir, exempcions i bonificacions que han estat aprovades i figuren incorporades en els padrons de l'IBI de l'exercici 2019.

Dins de les exempcions figuren:

 • Els béns propietats de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals.
 • Els béns de les entitats religioses.
 • Creu Roja.
 • Línies de ferrocarrils.
 • Centres docents.
 • Monuments declarats d'interès nacional.
 • Repoblacions forestals i espècies de creixement lent.
 • Entitats sense finalitat lucrativa.

Bonificacions obligatòries:

 • Promoció immobiliària.
 • Habitatges de protecció oficial.
 • Cooperatives agràries.

Bonificacions potestatives:

 • Activitats primàries de caràcter agrícola, ramader, forestal.
 • Organismes públics d'investigació i ensenyament universitari.
 • Desenvolupament d'activitats econòmiques declarades d'especial interès.
 • Titulars de famílies nombroses.
 • Instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic.
 • Habitatges de protecció oficial pròrroga potestativa.

3) En el fitxer "Expedients IBI" es relacionen, per municipis, el nombre d'expedients corresponents a procediments de gestió tributaria que s'han iniciat durant l'any 2019.

 • La columna "Beneficis Fiscals" fa referència a les sol·licituds formulades pels interessats per tal que se'ls hi apliqui una bonificació o exempció.
 • La columna "Impugnacions" fa referència als recursos, al·legacions i reclamacions presentades pels interessats.
 • La columna "Devolucions" es refereix a les sol·licituds de devolucions d'ingressos per errors en el valor cadastral, errors de titularitat i altres.

Les dades corresponen a municipis que han delegat la gestió de l'impost a la Diputació de Barcelona i en els quals s'ha tramitat algun expedient administratiu d'IBI des de l'ORGT.

Import padrons fiscals IBI XLSX  Import per municipis dels padrons fiscals de l'impost sobre bens immobles gestionats per l'ORGT (exercici 2019)
Beneficis fiscals IBI XLSX  Nombre de beneficis fiscals que figuren incorporats en els padrons de l'impost sobre béns immobles gestionats per l'ORGT (exercici 2019)
Expedients IBI XLSX  Nombre d'expedients de gestió tributària de l'impost sobre bens immobles iniciats durant l'exercici 2019

Fonts estadístiques d'accés general
Estadístiques INE HTML Dades estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística sobre població i habitatges (inclou resultats per municipis)
Estadístiques IDESCAT HTML Dades estadístiques de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) sobre població i habitatges (cerca per municipi)

Paraules clau: