Gestió i liquidació / IAE

Darrera actualització: 14/2/2020 09:46 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) efectuada per l'ORGT
 Definició de l'IAE HTML  Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

La gestió censal de l'IAE s'exerceix per delegació de l'Administració Tributària de l'Estat i comprèn la formació i manteniment del cens -la qual cosa inclou la recepció de declaracions, la classificació de les activitats econòmiques i la determinació de les quotes de tarifa-, la formació de la Matrícula anual, l'assistència al contribuent -informació i ajut per a la confecció de les declaracions- i la revisió dels actes dictats en via gestió censal.

La gestió tributària s'exerceix per delegació dels Ajuntaments i compren la funció de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, la realització de les declaracions conduents a la determinació dels deutes tributaris a partir de les quotes de tarifa municipals, l'emissió dels instruments de cobrament, la resolució dels expedients d'ingressos indeguts, les actuacions per a la informació i assistència al contribuent referides a aquestes matèries i la resolució dels recursos que s'interposin contra aquests actes.

En el fitxer "Import liquidacions i rebuts d’IAE" es detallen el total de les liquidacions i rebuts emesos (corresponents al padró anual) per a aquells municipis en què s’ha dut a terme la gestió censal i tributària. Els imports consignats són els relatius a la quota tributària -art. 84 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals- (no inclou els relatius al recàrrec provincial). No s’han inclòs els rebuts i liquidacions dels municipis de Mataró i El Prat de Llobregat, respecte dels quals només es duu a terme la gestió recaptatòria.

En el fitxer "Expedients administratius d'IAE" es detallen els expedients administratius oberts relatius a sol·licituds de beneficis fiscals, sol·licituds de devolució i resta de reclamacions dels contribuents, corresponents als municipis en què s'han exercit competències de gestió censal i tributària.

Import liquidacions i rebuts d'IAE 2018 XLSX  Total liquidacions i rebuts emesos durant l'any 2018
Import liquidacions i rebuts d'IAE 2019 XLSX  Total liquidacions i rebuts emesos durant l'any 2019
Expedients administratius d'IAE 2018 XLSX  Total expedients administratius tramitats durant l'any 2018
Expedients administratius d'IAE 2019 XLSX  Total expedients administratius tramitats durant l'any 2019

Paraules clau: