Gestió i liquidació / IAE

Darrera actualització: 25/9/2018 12:22 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) efectuada per l'ORGT

En el fitxer "Import liquidacions i rebuts d’IAE" es detallen el total de les liquidacions i rebuts emesos (corresponents al padró anual) durant l’any 2017 per a aquells municipis en què s’ha dut a terme la gestió censal i tributària. Els imports consignats són els relatius a la quota tributària -art. 84 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals- (no inclou els relatius al recàrrec provincial). No s’han inclòs els rebuts i liquidacions dels municipis de Mataró i El Prat de Llobregat, respecte dels quals només es duu a terme la gestió recaptatòria.

La gestió censal de l'impost s'exerceix per delegació per l'Administració Tributària de l'Estat i comprèn la formació i manteniment del cens -la qual cosa inclou la recepció de declaracions, la classificació de les activitats econòmiques i la determinació de les quotes de tarifa-, la formació de la Matrícula anual, l'assistència al contribuent -informació i ajut per a la confecció de les declaracions- i la revisió dels actes dictats en via gestió censal.

La gestió tributària s'exerceix per delegació dels Ajuntaments i compren la funció de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, la realització de les declaracions conduents a la determinació dels deutes tributaris a partir de les quotes de tarifa municipals, l'emissió dels instruments de cobrament, la resolució dels expedients d'ingressos indeguts, les actuacions per a la informació i assistència al contribuent referides a aquestes matèries i la resolució dels recursos que s'interposin contra aquests actes.

En el fitxer "Expedients administratius IAE" es detallen els expedients administratius oberts durant l'any 2017 relatius a sol·licituds de beneficis fiscals, sol·licituds de devolució i resta de reclamacions dels contribuents, corresponents als municipis en què s'han exercit competències de gestió censal i tributària.

Import liquidacions i rebuts d'IAE 2017 XLSX Total de liquidacions i rebuts emesos durant el 2017
Expedient administratius d'IAE 2017 XLSX Total expedients administratius tramitats durant el 2017

Paraules clau: