Gestió i Liquidació / IVTM

Darrera actualització: 5/3/2020 13:21 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) efectuada per l'ORGT
Definició de l'IVTM HTML Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

El fitxer "Import padrons fiscals IVTM" recull la informació referent al nombre i l’import total de rebuts de cobrament periòdic de l’IVTM posats al cobrament el darrer exercici. 

El fitxer "Expedients administratius IVTM" recull, per municipis, el nombre total de sol·licituds referents als beneficis fiscals, les impugnacions i les devolucions tramitades en via de gestió relatives a l’IVTM.

Totes les dades es refereixen als municipis de la província que el darrer exercici havien delegat la gestió de l’impost en favor de la Diputació de Barcelona.

Import padrons fiscals IVTM XLSX Nombre i l’import total de rebuts de cobrament periòdic de l’IVTM posats al cobrament el darrer exercici
Expedients administratius IVTM XLSX Nombre total de sol·licituds referents als beneficis fiscals, les impugnacions i les devolucions tramitades durant el darrer exercici

Fonts estadístiques d'accés general
Estadístiques DGT HTML Dades estadístiques de la Direcció General de Trànsit (DGT) sobre el parc de vehicles (inclou resultats per municipis)
Estadístiques IDESCAT HTML Dades estadístiques de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) sobre el parc de vehicles (cerca per municipi)

Paraules clau: