Gestió i Liquidació

Darrera actualització: 18/11/2015 08:39 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa als imports dels padrons fiscals (rebuts i liquidacions), el nombre d'impugnacions presentades per padró i el nombre d'expedients per beneficis fiscals, separada per conceptes.

La gestió tributària es defineix com el conjunt d'actuacions dutes a terme per l'Administració encaminades a la realització de la liquidació d'un tribut o d'un altre ingrés de dret públic. Es fonamenta bàsicament en aquestes dues normes:

  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: determina els recursos de les hisendes de les entitats locals.

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària: estableix els principis i les normes jurídiques generals del sistema tributari espanyol i és aplicable a totes les administracions tributàries en virtut de l'article 149.1.1a, 8a, 14a i 18a de la Constitució i amb l'abast que en deriva. 

Paraules clau: