gestió tributària

Darrera actualització: 08/02/2021 - 19:20
En aquesta apartat trobareu el nombre d'expedients de verificació i comprovació limitada, separats per conceptes (IVTM, IIVTNU, ICIO i IAE)

El fitxer "Expedients verificació de dades IVTM" recull el nombre total de les actuacions realitzades per a la revisió, mitjançant les actuacions del procediment de verificació de dades, de les autoliquidacions de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) practicades el darrer exercici... més.

Darrera actualització: 18/11/2015 - 08:39
En aquest apartat trobareu informació relativa als imports dels padrons fiscals (rebuts i liquidacions), el nombre d'impugnacions presentades per padró i el nombre d'expedients per beneficis fiscals, separada per conceptes.

La gestió tributària es defineix com el conjunt d'actuacions dutes a terme per l'Administració encaminades a la realització de la liquidació d'un tribut o d'un altre ingrés de dret públic. Es fonamenta bàsicament en aquestes dues normes:

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel... més.