Control tributari / Verificació de dades i comprovació limitada

Darrera actualització: 6/3/2020 11:56 h.
En aquesta apartat trobareu el nombre d'expedients de verificació i comprovació limitada, separats per conceptes (IVTM, IIVTNU, ICIO i IAE)

El fitxer "Expedients verificació de dades IVTM" recull el nombre total de les actuacions realitzades per a la revisió, mitjançant les actuacions del procediment de verificació de dades, de les autoliquidacions de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) practicades el darrer exercici. Les dades es refereixen als municipis de la província que el darrer exercici havien delegat, en favor de la Diputació de Barcelona, la gestió de les autoliquidacions de l’impost en el cas de primera matriculació.

El fitxer "Expedients verificació de dades i comprovació limitada IIVTNU" recull el nombre total de les actuacions realitzades per a la revisió, mitjançant les actuacions del procediment de verificació de dades o de comprovació limitada, de les autoliquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU-plusvàlua) practicades des del portal web de l'ORGT el darrer exercici. Les dades es refereixen als municipis de la província que el darrer exercici havien delegat la gestió de l’impost en favor de la Diputació de Barcelona.

Les actuacions portades a terme consisteixen a comprovar l'adequació de les dades consignades per l'obligat tributari en l'autoliquidació practicada amb les dades que consten a l’escriptura pública, així com amb les dades que consten a la base de dades de l’aquest Organisme.

En els fitxers "Expedients comprovació limitada ICIO 2018" i "Expedients comprovació limitada ICIO 2019" s’hi detalla el nombre d’expedients i l'import resultant de les actuacions de comprovació limitada realitzades durant el 2018 i 2019 per a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Finalment, en el fitxer "Expedients verificació de dades i comprovació limitada IAE" s’especifiquen el nombre d’actuacions de control tributari dutes a terme per a l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) mitjançant procediments de gestió tributària (requeriments, inclusions d'ofici, procediments de verificació de dades i de comprovació limitada) que han finalitzat amb l’aprovació de les liquidacions corresponents. L’import consignat és el de la quota tributària (no inclou el recàrrec provincial).

Expedients verificació de dades IVTM XLSX Nombre d'actuacions de verificació de dades de les autoliquidacions de l'IVTM practicades al darrer exercici
Expedients verificació de dades i comprovació limitada IIVTNU XLSX Nombre d'actuacions de verificació de dades o comprovació limitada de les autoliquidacions de l'IIVTNU practicades al darrer exercici
Expedients comprovació limitada ICIO 2018 XLSX Nombre d'actuacions de comprovació limitada realitzades durant el 2018 per a l'ICIO
Expedients comprovació limitada ICIO 2019 XLSX Nombre d'actuacions de comprovació limitada realitzades durant el 2019 per a l'ICIO
Expedients verificació de dades i comprovació limitada IAE 2018 XLSX Nombre d'actuacions de verificació de dades o comprovació limitada realitzades al 2018 per a l'IAE
Expedients verificació de dades i comprovació limitada IAE 2019 XLSX Nombre d'actuacions de verificació de dades o comprovació limitada realitzades al 2019 per a l'IAE

Paraules clau: