Gestió i Liquidació / IIVTNU

Darrera actualització: 27/2/2020 09:23 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa a la gestió tributària de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU o plusvàlua) efectuada per l'ORGT

Nota sobre la Sentència del Tribunal Constitucional referent a l'IIVTNU 

Sentència TC DOC Nota sobre la Sentència del Tribunal Constitucional 

Definició de l'IIVTNU HTML Enllaç al web de l'ORGT per consultar la informació d'aquest impost

Podeu consultar la quantificació de liquidacions practicades per aquest concepte al darrer exercici accedint al fitxer "Actuacions de gestió recaptatòria" del subapartat "Resum recaptació de tributs":

Liquidacions IIVTNU HTML Liquidacions IIVTNU (i els seus imports) practicades al darrer exercici
Fonts estadístiques d'accés general
Estadístiques MFOM HTML Dades estadístiques del Ministeri de Foment sobre compravenda d'habitatges (inclou resultats per municipis) 
Estadístiques CGN HTML Dades estadístiques del Consejo General del Notariado sobre compraveda d'habitatges i altres operacions (inclou filtre per municipis)

Paraules clau: