Control tributari

Darrera actualització: 28/09/2018 - 15:24
En aquest apartat trobareu informació relativa al nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2017, per als conceptes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU-plusvàlua), i taxa d'aprofitaments especials (taxa 1,5%).

Nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2017 per als següents conceptes:

Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (... més.
Darrera actualització: 26/09/2018 - 12:42
En aquesta apartat trobareu el nombre d'expedients de verificació i comprovació limitada, separats per conceptes (IVTM, IIVTNU, ICIO i IAE)

El fitxer "Expedients verificació de dades IVTM" recull el nombre total de les actuacions realitzades per a la revisió, mitjançant les actuacions del procediment de verificació de dades, de les autoliquidacions de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) practicades entre els dies 1 de... més.

Darrera actualització: 20/07/2018 - 14:57
En aquest apartat trobareu informació relativa al nombre d’actes i a l'import resultant de les actuacions inspectores dutes a terme el 2017, per als conceptes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i la taxa d'aprofitaments especials (Taxa 1,5%).

Nombre d’actes i import resultant de les actuacions inspectores dutes a terme el 2017 per als següents conceptes:

Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) Taxa d'aprofitaments especials (Taxa 1,5%) Actes d'inspecció XLSX Actuacions... més.
Darrera actualització: 18/11/2015 - 09:56
En aquest apartat trobareu el nombre d'expedients de verificació i comprovació limitada (per conceptes), el nombre d'actes d'inspecció i el nombre de sancions derivades del control tributari.

Els procediments de verificació de dades i de comprovació limitada són procediments de gestió tributària que estan regulats al Títol III, capítol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Els procediment d'inspecció tributària està regulat a Títol III, capítol IV de... més.

Darrera actualització: 16/11/2015 - 08:49