Control tributari / Actes d'inspecció

Darrera actualització: 14/2/2020 18:18 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa al nombre d’actes i a l'import resultant de les actuacions inspectores dutes a terme el 2018 i 2019, per als conceptes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i la taxa d'aprofitaments especials (Taxa 1,5%).

Nombre d’actes i import resultant de les actuacions inspectores dutes a terme el 2018 i 2019 per als següents conceptes:

  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
  • Taxa d'aprofitaments especials (Taxa 1,5%)
Actes d'inspecció 2018 XLSX Actuacions inspectores dutes a terme el 2018 per a l'IAE, l'ICIO i la Taxa 1,5%
Actes d'inspecció 2019 XLSX Actuacions inspectores dutes a terme el 2019 per a l'IAE, l'ICIO i la Taxa 1,5%

Paraules clau: