actuacions inspectores

Darrera actualització: 14/02/2020 - 18:18
En aquest apartat trobareu informació relativa al nombre d’actes i a l'import resultant de les actuacions inspectores dutes a terme el 2018 i 2019, per als conceptes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i la taxa d'aprofitaments especials (Taxa 1,5%).

Nombre d’actes i import resultant de les actuacions inspectores dutes a terme el 2018 i 2019 per als següents conceptes:

Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) Taxa d'aprofitaments especials (Taxa 1,5%) Actes d'inspecció 2018 XLSX... més.