Control tributari / Sancions tributàries

Darrera actualització: 28/9/2018 15:24 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa al nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2017, per als conceptes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU-plusvàlua), i taxa d'aprofitaments especials (taxa 1,5%).

Nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2017 per als següents conceptes:

  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
  • Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU-plusvàlua)
  • Taxa d'aprofitaments especials (taxa 1,5%)
Expedients sancionadors XLSX Expedients sancionadors incoats al 2017 per a l'IAE, ICIO, IIVTNU i Taxa 1,5%

Paraules clau: