Control tributari / Sancions tributàries

Darrera actualització: 10/3/2020 09:46 h.
En aquest apartat trobareu informació relativa al nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2019, per als conceptes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i taxa d'aprofitaments especials (taxa 1,5%).

Nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2019 per als següents conceptes:

  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
  • Taxa d'aprofitaments especials (taxa 1,5%)
Expedients sancionadors XLSX Expedients sancionadors incoats al 2019 per a l'IAE, ICIO i Taxa 1,5%

Paraules clau: