expedients sancionadors

Darrera actualització: 10/03/2020 - 09:46
En aquest apartat trobareu informació relativa al nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2019, per als conceptes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i taxa d'aprofitaments especials (taxa 1,5%).

Nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2019 per als següents conceptes:

Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) Taxa d'aprofitaments especials (taxa 1,5%) Expedients sancionadors XLSX... més.