expedients sancionadors

Darrera actualització: 28/09/2018 - 15:24
En aquest apartat trobareu informació relativa al nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2017, per als conceptes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU-plusvàlua), i taxa d'aprofitaments especials (taxa 1,5%).

Nombre d'expedients sancionadors i import resultant de les actuacions dutes a terme al 2017 per als següents conceptes:

Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (... més.