Resolucions administratives

Darrera actualització: 16/4/2021 16:20 h.
En aquest apartat trobareu un conjunt de resolucions de la Direcció General de Tributs d'interès públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
CONSULTA /INFORME   MATÈRIA

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 13-12-2004

Núm. V0408-04

PDF IAE. Tributació: comerç a la menuda d’una pluralitat d’articles en varis locals.

Informe Direcció general de tributs de data 14-01-2010

Núm. 0522-2009

PDF IAE. Coeficient de ponderació aplicable als subjectes passius exclosos de l’exempció per inici d’activitat, per continuïtat d’activitats preexistents, com a resultat de processos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat o per adquisició particular d’una empresa.

Informe Direcció general de tributs de data 21-02-2014 

Núm. 2014-01246

PDF IAE. Aplicació de l’element de superfície en els supòsits d’augment o disminució de la quota.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 14-10-2015

Núm. V3102-15

PDF IAE. Comercialitzadors d'energia elèctrica.

Consulta general Direcció general de tributs de data 07-02-2018

Núm. 0005-18

PDF IAE. Comercialitzadors d'energia elèctrica.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 27-02-2019

Núm. V0405-19

PDF IAE. Potència instal·lada.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 03-10-2019

Núm. V2713-19

PDF IAE. Equips de reserva.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 08-01-2020

Núm. V0003-20

PDF IAE. Vendes online amb destinació a l'estranger.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 18-05-2020

Núm. V1440-20

PDF IAE. Exposició de la matrícula. Caràcter reservat de les dades exposades.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 08-06-2020

Núm. V1815-20

PDF IAE. Estat d'alarma decretat amb motiu de la COVID-19. Només el cessament efectiu en l'exercici d'una activitat determina l'obligació de presentar declaració de baixa en la matrícula de l'IAE.

Consulta vinculant Direccio general de tributs de data 02-07-2020

Núm. V2256-20

PDF IAE. Comercialitzadors d'energia elèctrica.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 10-02-2015

Núm. V0540-15

PDF Taxes. Quantificació taxa llicències urbanístiques.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 27-12-2017

Núm. V3290-17

PDF IBI. Bonificacions amb posterioritat a l'inici d'obres.

Consulta general Direcció general de tributs de data 04-04 2018

Núm. 0017-18

PDF IBI. No efectes retroactius dels beneficis fiscals.

Consulta general Direcció general de tributs de data 18-02-2019

Núm. 008-19

PDF IBI. Interrupció de la prescripció per actuacions del Cadastre.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 13-03-2019

Núm. V0534-19

PDF

IBI. Exempció de les fundacions.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 22-03-2019

Núm. V0607-19

PDF IBI. Agrupació en un únic rebut de diferents titularitats en immobles rústics.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 05-07-2019

Núm. V1664-19

PDF IBI. Determinació del subjecte passiu en el supòsit de concessions administratives.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 19-09-2019

Núm. V2580-19

PDF

IBI. Determinació del subjecte passiu en el supòsit de concessions administratives  de BICE.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 03-03-2015

Núm. V0694-15

PDF ICIO. Transmissió obra no acabada i terreny (llicència no) devolució a titular inicial.

Consulta vinculant Direccio general de tributs de data 14-06-2017

Núm. V1515-17

PDF ICIO. Armaris no encastats, que a més, no figuren al projecte, no computa a la base imposable el cost, però sí la instal·lació.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 23-01-2018

Núm V0126-18

PDF ICIO. Improcedència de tipus de gravamen diferenciats.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 19-12-2018

Núm. V3225-18

PDF ICIO. Exempció de l'església catòlica.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 15-07-2019

Núm. V1841-19

PDF ICIO. Transmissió de la posició jurídica entre particulars no té efectes davant l'Administració tributària, sense perjudici de la possibilitat d'exercir posteriorment l'acció de repetició davant la jurisdicció civil.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 08-10-2019

Núm. V2761-19

PDF ICIO. Exempció d'universitats públiques.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 02-12 2019

Núm. V3306-19

PDF ICIO. Determinació de la base imposable en el supòsit d'obra nova (ICIO/IAJD). És el cost d'execució de l'obra en el moment de la construcció i no s'ha d'actualitzar.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 02-03-2020

Núm. V0506-20

PDF ICIO. Determinació de la base imposable en el supòsit d'obra nova (ICIO/IAJD). És el cost d'execució de l'obra en el moment de la construcció i no s'ha d'actualitzar.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 30-10-2020

Núm. V3251-20

PDF ICIO. Determinació de la base imposable en el supòsit d'una oficina bancària reformada amb motiu de la modernització i adequació del sector a les noves tecnologies i exigències del mercat.