Resolucions administratives

Darrera actualització: 29/4/2020 10:21 h.
En aquest apartat trobareu un conjunt de resolucions de la Direcció General de Tributs d'interès públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
CONSULTA /INFORME   MATÈRIA

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 13-12-2004

Núm. V0408-04

PDF IAE. Tributació: comerç a la menuda d’una pluralitat d’articles en varis locals.

Informe Direcció general de tributs de data 14-01-2010

Núm. 0522-2009

PDF IAE. Coeficient de ponderació aplicable als subjectes passius exclosos de l’exempció per inici d’activitat, per continuïtat d’activitats preexistents, com a resultat de processos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat o per adquisició particular d’una empresa.

Informe Direcció general de tributs de data 21-02-2014 

Núm. 2014-01246

PDF IAE. Aplicació de l’element de superfície en els supòsits d’augment o disminució de la quota.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 14-10-2015

Núm. V3102-15

PDF IAE. Comercialitzadors d'energia elèctrica.

Consulta general Direcció general de tributs de data 07-02-2018

Núm. 0005-18

PDF IAE. Comercialitzadors d'energia elèctrica.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 27-02-2019

Núm. V0405-19

PDF IAE. Potència instal·lada.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 10-02-2015

Núm. V0540-15

PDF Taxes. Quantificació taxa llicències urbanístiques.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 27-12-2017

Núm. V3290-17

PDF IBI. Bonificacions amb posterioritat a l'inici d'obres.

Consulta general Direcció general de tributs de data 04-04 2018

Núm. 0017-18

PDF IBI. No efectes retroactius dels beneficis fiscals.

Consulta general Direcció general de tributs de data 18-02-2019

Núm. 008-19

PDF IBI. Interrupció de la prescripció per actuacions del Cadastre.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 13-03-2019

Núm. V0534-19

PDF

IBI. Exempció de les fundacions.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 22-03-2019

Núm. V0607-19

PDF IBI. Agrupació en un únic rebut de diferents titularitats en immobles rústics.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 05-07-2019

Núm. V1664-19

PDF IBI. Determinació del subjecte passiu en el supòsit de concessions administratives.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 19-09-2019

Núm. V2580-19

PDF

IBI. Determinació del subjecte passiu en el supòsit de concessions administratives  de BICE.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 03-03-2015

Núm. V0694-15

PDF ICIO. Transmissió obra no acabada i terreny (llicència no) devolució a titular inicial.

Consulta vinculant Direccio general de tributs de data 14-06-2017

Núm. V1515-17

PDF ICIO. Armaris no encastats, que a més, no figuren al projecte, no computa a la base imposable el cost, però sí la instal·lació.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 23-01-2018

Núm V0126-18

PDF ICIO. Improcedència de tipus de gravamen diferenciats.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 19-12-2018

Núm. V3225-18

PDF ICIO. Exempció de l'església catòlica.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 08-10-2019

Núm. V2761-19

PDF ICIO. Exempció d'univeristats públiques.