Resolucions administratives

Darrera actualització: 11/3/2020 14:50 h.
En aquest apartat trobareu conjunt de resolucions de la Direcció General de Tributs, d'interès públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
CONSULTA /INFORME   MATÈRIA

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 24-7-2014.

Núm. V1997-14

PDF IAE. Exempció grup de societats

Informe Direcció general de tributs de data 21-02-2014.

Núm. 2014-01246

PDF IAE. Aplicació de l’element de superfície en els supòsits d’augment o disminució de la quota.

Informe Direcció general de tributs de data 14-01-2010.

Núm. 0522-2009

PDF IAE. Coeficient de ponderació aplicable als subjectes passius exclosos de l’exempció per inici d’activitat, per continuïtat d’activitats preexistents, com a resultat de processos de fusió, excisió o aportació de branques d’activitat o per adquisició particular d’una empresa.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 13-12-2004.

Núm. V0408-04

PDF IAE. Tributació: comerç a la menuda d’una pluralitat d’articles en varis locals.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 18-02-2005.

Núm. V0246-05

PDF IAE. Exempcions. Societat limitada que forma part d’un grup de societats.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 07-09-2007.

Núm. V1840-07

PDF ICIO. Determinació de la base imposable. Costos a incloure.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 10-02-2015.

Núm. V0540-15

PDF Taxes. Quantificació taxa llicències urbanístiques.

Informe Direcció general de tributs de data 13-10-2015.

Núm. 2015-05921

PDF IIVTNU. Exigència de l’impost conforme als articles 104 a 110 del TRLRHL.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 06-02-2014.

Núm. V0291-14

PDF IIVTNU. Exigència de l’impost respecte de terrenys que han vist reduït el seu valor des del moment de l’adquisició.

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 23-01-2014.

Núm. V0153-14

PDF IIVTNU. Exigència de l’impost en casos de transmissió per preu inferior al d’adquisició.

Informe Direcció General de Tributs de data 23-01-2013.

Núm. 2013-00604

PDF IIVTNU. Determinació de la base imposable.