tributs

Darrera actualització: 16/04/2021 - 16:20
En aquest apartat trobareu un conjunt de resolucions de la Direcció General de Tributs d'interès públic, referides a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
CONSULTA /INFORME   MATÈRIA

Consulta vinculant Direcció general de tributs de data 13-12-2004

Núm. V0408-04

PDF IAE. Tributació: comerç a la menuda d’una pluralitat d’articles en varis locals.

Informe Direcció general de tributs de data 14-01-2010

Núm. 0522-2009

... més.
Darrera actualització: 04/01/2021 - 11:24
En aquest apartat trobareu els aspectes més rellevants de la gestió i la recaptació d'ingressos de dret públic en base a les funcions delegades en la Diputació de Barcelona. Segons els estatuts de l'ORGT s'aprovarà el calendari general dels períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic dels ajuntaments i d'altres entitats de dret públic de la província que hagin delegat funcions de gestió i recaptació tributària a favor de la Diputació de Barcelona.

En el Calendari Fiscal aprovat per Resolució de la Gerent de l'ORGT en data 3 de desembre de 2020, s'indiquen els períodes de pagament voluntari de tots els tributs de venciment periòdic. 

D'altra banda, podeu consultar quines gestions ha delegat en la Diputació de Barcelona un... més.